“ความพอเพียง” ของพ่อหลวง ร.9 สู่แรงบันดาลใจในการออมเงิน


“ความพอเพียง” ของพ่อหลวง ร.9 สู่แรงบันดาลใจในการออมเงิน

ความพอเพียง ของพ่อหลวง ร.9 สู่แรงบันดาลใจในการออมเงิน

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทย โดยเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ระดับชุมชม จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

“ความพอเพียง” ของพ่อหลวง ร.9 สู่แรงบันดาลใจในการออมเงิน

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การออมเงินที่ดี

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 นั้น นอกจากจะสามารถนำมาปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต หรือการจัดสรรที่ดินในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้ว ยังสามารถนำมาปรับใช้ในการออมเงินสู่การออมเงินอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย

 

แนวทางการปรับใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการออมเงิน มีดังนี้

  • การจัดทำบัญชีครัวเรือน

การจัดทำบัญชีครัวเรือน เป็นวิธีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาเมื่อครั้งที่ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจ โดยเป็นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพื่อให้ประชาชนสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน

การจัดทำบัญชีครัวเรือนในที่นี้ คือ การจัดทำบัญชีหรือรายรับรายจ่าย รวมถึงการบันทึกข้อมูลด้านอื่นๆ ในชีวิตและครอบครัวที่สามารถจดบันทึกได้ เพื่อนำมาปรับใช้และวางแผนในการดำรงชีวิตในอนาคต เช่น บัญชีทรัพย์สิน, บัญชีพันธุ์พืช, บัญชีพันธุ์ไม้, บัญชีความรู้ ความคิด, บัญชีผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในชุมชน, บัญชีเด็กและเยาวชน, บัญชีภูมิปัญญาด้านต่างๆ

โดยการจัดทำบัญชีหรือรายรับรายจ่าย ทั้งประจำวัน และประจำเดือน เป็นวิธีการบริหารเงินอย่างหนึ่งที่จะช่วยประเมินการใช้จ่ายของคุณว่ามีประโยชน์ และคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือไม่ ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อของที่ไม่จำเป็น และฟุ่มเฟือยได้เป็นอย่างดี ทำให้คุณสามารถนำเงินส่วนดังกล่าวไปเก็บไว้เป็นเงินออม เพื่อใช้ในยามฉุกเฉินได้

 

 

  • การออมเงินด้วยความพอเพียง

การออมเงิน” เป็นวิธีที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้ทรงริเริ่มใช้ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ จึงทำให้พระองค์มีเงินสะสมส่วนพระองค์จนสามารถซื้อรถจักรยาน และกล้องถ่ายรูปได้ด้วยพระองค์ ในขณะที่มีพระชนมพรรษาเพียง 8 พรรษา เท่านั้น ซึ่งการออมเงินให้เกิดผลสำเร็จนั้น นักออมเงินต้องมีวินัย และความตั้งใจอย่างแท้จริงในการออมเงิน

นอกจากนี้นักออมเงินควรยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในขณะออมเงินด้วย คือ การออมเงินแบบพอดีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต เช่น หากคุณมีรายรับน้อย ก็ควรเริ่มการอดออมด้วยจำนวนเงินที่ไม่มาก และไม่กระทบต่อการใช้จ่ายของคุณ รวมถึงการนำเงินที่ได้จากการอดออมไปใช้จ่ายอย่างมีประโยชน์, ใช้จ่ายในสิ่งของที่จำเป็น และใช้จ่ายให้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปให้มากที่สุด

 

  • ใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด

หลายคนมีความเข้าใจผิดเรื่อง การใช้จ่ายโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างไม่ถูกต้องและไม่ถูกวิธี โดยถือคติเพียงว่า ต้องใช้จ่ายให้ประหยัดมากที่สุด ซึ่งความเป็นจริงแล้ว การใช้จ่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือการใช้จ่ายบนทางสายกลาง คือ การใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าโดยเลือกจากความจำเป็นและคุณภาพของสิ่งของ

ตัวอย่างเช่น การเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน แม้สินค้าจะมีราคาจะสูงกว่าสินค้าราคาประหยัด นับเป็นการใช้จ่ายบนเส้นทางสายกลางอย่างชาญฉลาด เพราะคุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับการซื้อสินค้าราคาประหยัดที่ไม่มีคุณภาพ และไม่ทนทานต่อการใช้งาน ซึ่งอาจจะทำให้คุณต้องเสียทั้งเงิน และเวลาในการกลับไปสินค้าเดิมอยู่เป็นประจำ

 

  • การเลือกใช้งานอย่างคุ้มค่า

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นต้นแบบของการเลือกใช้งานสิ่งของด้วยความพอเพียง ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด ตัวอย่างเช่น การไม่โปรดการใช้ปากการาคาแพง หรือการใช้ดินสอของพระองค์ ที่ทรงใช้จนกว่าดินสอจะสั้นกุด และทรงเบิกดินสอใช้เพียงปีละ 12 แท่งเท่านั้น

ตัวอย่างการใช้งานสิ่งของของพระองค์ นอกจากจะแสดงให้เห็นถึง “ความพอเพียง” แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงการไม่ยึดติดกับค่านิยม และวัตถุของพระองค์อีกด้วย ซึ่งคุณสามารถนำหลักการและแนวคิดของพระองค์ท่านไปปรับใช้ให้เหมาะสมในการดำรงชีวิตของคุณได้

 

  • พอเพียงอย่างพอดี

การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในการดำรงชีวิตนั้น ไม่มีหลักการและกฎเกณฑ์ที่ตายตัว เพราะการยึดหลัก “ความพอเพียง” นั้น ต้องเลือกปรับใช้ให้เหมาะสมแก่การดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งมักมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป

โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างถูกต้องนั้น จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคุณ เช่น การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยการขึ้นรถเมล์ แต่ทำให้คุณต้องไปทำงานสาย การกระทำนี้แม้จะถือเป็นความพอเพียง แต่ก็ไม่ใช่ความพอเพียงที่พอดี และไม่ถูกต้องตามจุดประสงค์ของพระองค์ท่าน

 

“การออมเงิน”

 โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 นั้น เป็นสิ่งที่นักออมเงินมือใหม่ รวมถึงประชาชนชาวไทยควรนำไปปรับใช้ในการออมเงินเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นวิธีที่ดีที่จะช่วยให้การออมเงินของคุณประสบความสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังช่วยให้การใช้จ่ายด้วยเงินออมเกิดความคุ้มค่า และประโยชน์มากที่สุด

 

 

ติดตามอ่านความเชื่อ และคำทำนายแม่นๆแบบนี้ได้ใหม่ที่ www.lekdedonline.com

 

เลขเด็ดออนไลน์ ตรวจผลหวยรัฐบาล หวยลาว หวยฮานอย หวยมาเลย์ แนวทางหวย รวบรวมทุกอย่างครบจบในเว็บเดียวเพื่อความสะดวกสบาย และยังมี วิธีการขอหวย สถานที่ขอหวยที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยรวบรวมมให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาอ่านศึกษากันอย่างครบครัน แนวทางที่ทางเว็บเรานำมาแบ่งปันให้คนรักหวยได้ชม.

*** ดวงรายวัน เลขเด็ดมงคล เลขมงคล เลขเสี่ยงทาย ดูดวงจากตัวเลข ทำนายฝัน ***

ต้องที่นี่ >>> เลขเด็ดออนไลน์ <<<

 

ขอบคุณที่มาจาก : moneyhub

ภาพสวยๆจาก : Pixabay

อัพเดทข่าวหวย ดวงรายวัน เลขเด็ดวันนี้ เลขมงคล ทำนายฝัน คลิกติดตามได้ที่นี่

เรื่องน่าสนใจ

เริ่มต้นวันใหม่ ก่อนออกจากบ้าน ”ก้าวเท้าซ้าย หรือขวาก่อน” แล้วจะทำให้ดวงดีตลอดทั้งวัน !!!

เริ่มต้นวันใหม่ ก่อนออกจากบ้าน ”ก้าวเท้าซ้าย หรือขวาก่อน” เริ่มต้นวันใหม่ ก่อนออกจากบ้าน ”ก้าวเท้าซ้าย หรือขวาก่อน” แล้วจะทำให้ดวงดีตลอดทั้งวัน !!! ความเชื่อเรื่องการก้าวเท้าไหนดีก่อนออกจากบ้านนี้ หลายๆคนต้องเคยได้ยินกันมาบ้างแน่นอน แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการก้าวเท้าแต่ละข้างนั้นมีความหมายอย่างไรและจะช่วยคุณเสริมดวงในเรื่องใดบ้าง วันนี้ เลขเด็ดออนไลน์ จึงมาบอกความหมายของการก้าวเท้าออกจากบ้านในการเริ่มต้นวันใหม่กันค่ะ ว่าเท้าข้างไหนจะช่วยเสริมดวงเรื่องใดบ้าง !!!     ก้าวเท้าขวาก่อน มาพร้อมกับความโชคดี -หากมีภารกิจต้องเสี่ยงโชค จับฉลากชิงรางวัล วันหวยออก ควรก้าวเท้าขวาก่อนออกจากบ้าน จะนำพาความโชคดีมาหา -หากทำอาชีพเสี่ยงอันตราย ตำรวจ ทหาร ใช้แรงงาน จะช่วยให้กลับบ้านมาอย่างปลอดภัย     ก้าวเท้าซ้ายก่อน มาพร้อมกับพลังบวก -หากมีสัมภาษณ์งาน ติดต่องาน ต้องไปเจอลูกค้า ควรก้าวเท้าซ้ายก่อนออกจากบ้าน แล้วการทำงานจะเป็นไปอย่างราบรื่น -หากมีสอบ ควรก้าวเท้าซ้ายเข้าห้องสอบ พลังบวกจะช่วยเสริมความมั่นใจ และทำให้สมองไหลลื่น       ติดตามอ่านความเชื่อ และคำทำนายแม่นๆแบบนี้ได้ใหม่ที่ www.lekdedonline.com   เลขเด็ดออนไลน์ ตรวจผลหวยรัฐบาล หวยลาว หวยฮานอย […]

รู้หรือเปล่าว่า… ด้านมืดของ 3 เครื่องดื่ม ที่คิดมาตลอดว่ากินแล้วดี โทษของเครื่องดื่ม !!

ด้านมืดของ 3 เครื่องดื่ม ที่คิดมาตลอดว่ากินแล้วดี แต่ละคนก็เกิดมาแตกต่างกัน ดังนั้นการอยากมี อยากได้เพื่อให้ตัวเองเป็นคนที่เพียบพร้อมเทียบเท่าคนอื่น จึงเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวทุกคน และสิ่งนี้เองจึงเป็นจุดที่บรรดาผู้ผลิตต่างๆ มีช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น การผลิตเครื่องดื่ม “เพื่อสุขภาพ” ที่อวดอ้างสรรพคุณโหดๆ มามอมเมาให้คล้อยตามจนยอมเสียเงินซื้อเพราะเชื่อว่าจะได้ผลลัพธ์อย่างใจหวัง ซึ่ง ทาง เลขเด็ดออนไลน์ ก็เชื่อเช่นเดียวกันว่าคนที่สั่งซื้อนั้นส่วนใหญ่ก็ขาดสติคิดให้ถี่ถ้วน ลืมนึกกันไปหรือเปล่าว่าความจริงแล้วสิ่งนั้นให้คุณประโยชน์หรือโทษกับผู้บริโภคกันแน่ !!   1. เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย ผลิตภัณฑ์นี้มักแสวงหาผลประโยชน์โดยตรงกับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกาย โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ คนชราคุณตาคุณยายทั้งหลาย และคนที่มีโรคเรื้อรังติดร่างกาย เพราะพวกเขาเหล่านี้มีความหวังที่จะได้ยาดีมาทานบรรเทาความเจ็บป่วยอยู่แล้วนั่นเอง บ้างก็อวดอ้างว่ามีสรรพคุณสมุนไพร บ้างก็อวดอ้างว่าประกอบไปด้วยอาหารหลักครบถ้วน 5 หมู่ ทั้งที่ความจริงแล้วส่วนประกอบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ไม่ได้เป็นอย่างที่แจ้งเลย ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของเมื่อหลายปีก่อน เกี่ยวกับเครื่องดื่มผสม “รังนก” ที่เปรยเอาไว้อย่างดิบดีว่ารังนกแท้ 100% แต่เมื่อโดนตรวจสอบจากหน่วยงานอย่างละเอียดแล้วกลับพบว่ามีรังนกผสมอยู่เพียง 1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง เห็นมั้ยว่าไว้ใจไม่ได้เลย   2. เครื่องดื่มบำรุงสมอง ดื่มแล้วฉลาด ดื่มแล้วความจำเป็นเลิศ สมองโปร่งใส ก็ใช้สโลแกนแบบนี้ แล้วนักเรียนนักศึกษาที่กำลังอยู่ในช่วงอยากอัพเกรดการเรียนรู้ของตัวเองให้เป็นเลิศเหนือใคร ทำไมจะไม่เชื่อล่ะ โดยสิ่งที่ช่วยสร้างมายาคตินี้ให้ดูน่าเชื่อถือ คือการกล่าวอ้างว่ามีเปปไทด์ […]

รู้กันยัง? 3 ลางร้ายที่บอกว่าความตายจะมาเยือน… แต่มันจะดีกว่ามั้ยที่จะมีสัญญาณเตือน

รู้กันยัง? 3 ลางร้ายที่บอกว่าความตายจะมาเยือน     รู้กันยัง? 3 ลางร้ายที่บอกว่าความตายจะมาเยือน ความเชื่อเรื่องต่างๆ ลางบอกเหตุร้าย   เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นวงจรชีวิตของมนุษย์ทุกคนที่ต้องพบเจอ และหนีไม่พ้น แต่มันจะดีกว่ามั้ยที่จะมีสัญญาณเตือน หรือลางบอกเหตุ ก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น จะได้เตรียมการรับหรือวิธีป้องกันเอาไว้ ซึ่งคนโบราณก็ได้กล่าวถึงลางบอกเหตุว่ากำลังจะตายเอาไว้ วันนี้ เลขเด็ดออนไลน์ ก็ได้นำเอาลางสังหรณ์ที่ว่านี้มาฝากกัน 1.ตุ๊กแกร้องตอนกลางวัน โดยปกติแล้วธรรมชาติตุ๊กแกจะร้องตอนกลางคืน และออกมาหาแมลงกินเท่านั้น แต่ตุ๊กแกร้องตอนกลางวันไม่ว่าจะร้องกี่ครั้ง คือลางร้ายกำลังจะเกิดกับคนในครอบครัว กลางวันที่นี้คือเวลาตั้งแต่ตะวันขึ้นจนกระทั่งตะวันตกดิน 2. รุ้งลงกินน้ำในโอ่ง อาจเป็นความเชื่อคนโบราณที่บางคนไม่เคยทราบมาก่อน และกำลังจะโดนลืมเพราะโดยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเรื่องรุ้งกินน้ำ อธิบายได้จากวิชาฟิสิกส์ว่าเกิดจาการสะท้อนและการหักเหของแสงผ่านละอองน้ำในบรรยากาศ ส่วนใหญ่จะปรากฏบทท้องฟ้าแต่เมื่อใดที่หางรุ้งกินน้ำลงมาที่โอ่งน้ำเมื่อใด คนโบราณเชื่อว่ามีคนกำลังจะตายเป็นลางร้าย 3.ไม่เห็นเงาหัวตัวเอง หนึ่งลางร้ายที่คนโบราณสอนลูกหลานว่าเมื่อใดที่ยืนอยู่กลางแดดหรือริมแม่น้ำแล้วไม่พบเงาหัวตัวเอง คือลางสังหรณ์ว่ากำลังจะตาย เรื่องหัวคนไทยโบราณมีความเชื่อว่าคือตัวแทนการมีชีวิตอยู่ เพราะหัวคืออวัยวะที่อยู่สูงที่สุดและคนไทยจะห้ามมิให้เล่นหัวกันและกัน แต่อย่าลืมว่าเวลากลางวันตะวันส่องกลางหัวอาจไม่เจอเงาหัว แล้วคนโบราณเชื่อว่าเรื่องหัวคือตัวแทนชีวิต การตัดหัวคือการประหารชีวิตคนสมัยก่อน จนเป็นที่มาวลีที่ว่า “หัวจะหลุดจากบ่า”คือคำพูดแทนการตาย ลางร้ายหรือลางสังหรณ์ทั้งหมดที่กล่าวมาใช่ว่าจะเกิดขึ้นจริงเสมอไป ทั้งสามอย่างที่เอ่ยมานั้น มีโอกาสเกิดได้ยากมาก แต่เมื่อใดเกิดแล้วควรรีบหาทางป้องกันก่อนข้ามคืน           เลขเด็ดออนไลน์ […]

คาถาขอนิมิต (โชคลาภ) หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล เทพเจ้าของคนยาก สวดเลย เห็นผล !!!

คาถาขอนิมิต (โชคลาภ) หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล  คาถาหลวงปู่หมุน (ว่านะโม 3 จบ) “ตัวกูลูกพระพุทธองค์ ครูสิทธิ์ ครูธงค์ องอาจไม่ประมาทครู พบรอยก้มดู เจอครูกราบไหว้” อิมะมะมามา อิมะมะมามา อิมะมะมามา อิมะมะมามา อิมะมะมามา อิมะมะมามา อิมะมะมามา อิมะมะมามา อิมะมะมามา (ลูกขอกราบหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ด้วยใจเคารพเทิดทูนครูอาจารย์) พระคาถานี้ เป็นคาถาสวดบูชา ระลึกถึงหลวงปู่หมุน และหลวงปู่ท่านมักจะใช้ประสิทธิ วัตถุมงคลให้แก่ลูกศิษย์ เสมอๆ   คาถาขอนิมิต (โชคลาภ) หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล เทพเจ้าของคนยาก มนต์เรียกทรัยพ์   คาถาอื่นๆ ท่านที่บูชารูปหล่อเบ้าทุบ หรือ รูปหล่อบูชาของหลวงปู่หมุน ผมขอแนะนำถึงคาถาบูชา และวิธีบูชา ดังนี้ครับ ในการบูชาครั้งแรกให้จัดหาหมากพลู พร้อมทั้งพวงมาลัยมะลิสดมาบูชา เพื่อขอความสวัสดิมงคล มีความสมบูรณ์พูลสุข คุ้มครองลูกหลานให้ประสบแต่สิ่งที่ดีงาม มีโชคมีลาภ เป็นมหานิยม ขจัดปัดเป่าอุปสรรคต่าง […]