“ความพอเพียง” ของพ่อหลวง ร.9 สู่แรงบันดาลใจในการออมเงิน


“ความพอเพียง” ของพ่อหลวง ร.9 สู่แรงบันดาลใจในการออมเงิน

ความพอเพียง ของพ่อหลวง ร.9 สู่แรงบันดาลใจในการออมเงิน

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทย โดยเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ระดับชุมชม จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

“ความพอเพียง” ของพ่อหลวง ร.9 สู่แรงบันดาลใจในการออมเงิน

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การออมเงินที่ดี

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 นั้น นอกจากจะสามารถนำมาปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต หรือการจัดสรรที่ดินในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้ว ยังสามารถนำมาปรับใช้ในการออมเงินสู่การออมเงินอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย

 

แนวทางการปรับใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการออมเงิน มีดังนี้

  • การจัดทำบัญชีครัวเรือน

การจัดทำบัญชีครัวเรือน เป็นวิธีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาเมื่อครั้งที่ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจ โดยเป็นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพื่อให้ประชาชนสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน

การจัดทำบัญชีครัวเรือนในที่นี้ คือ การจัดทำบัญชีหรือรายรับรายจ่าย รวมถึงการบันทึกข้อมูลด้านอื่นๆ ในชีวิตและครอบครัวที่สามารถจดบันทึกได้ เพื่อนำมาปรับใช้และวางแผนในการดำรงชีวิตในอนาคต เช่น บัญชีทรัพย์สิน, บัญชีพันธุ์พืช, บัญชีพันธุ์ไม้, บัญชีความรู้ ความคิด, บัญชีผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในชุมชน, บัญชีเด็กและเยาวชน, บัญชีภูมิปัญญาด้านต่างๆ

โดยการจัดทำบัญชีหรือรายรับรายจ่าย ทั้งประจำวัน และประจำเดือน เป็นวิธีการบริหารเงินอย่างหนึ่งที่จะช่วยประเมินการใช้จ่ายของคุณว่ามีประโยชน์ และคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือไม่ ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อของที่ไม่จำเป็น และฟุ่มเฟือยได้เป็นอย่างดี ทำให้คุณสามารถนำเงินส่วนดังกล่าวไปเก็บไว้เป็นเงินออม เพื่อใช้ในยามฉุกเฉินได้

 

 

  • การออมเงินด้วยความพอเพียง

การออมเงิน” เป็นวิธีที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้ทรงริเริ่มใช้ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ จึงทำให้พระองค์มีเงินสะสมส่วนพระองค์จนสามารถซื้อรถจักรยาน และกล้องถ่ายรูปได้ด้วยพระองค์ ในขณะที่มีพระชนมพรรษาเพียง 8 พรรษา เท่านั้น ซึ่งการออมเงินให้เกิดผลสำเร็จนั้น นักออมเงินต้องมีวินัย และความตั้งใจอย่างแท้จริงในการออมเงิน

นอกจากนี้นักออมเงินควรยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในขณะออมเงินด้วย คือ การออมเงินแบบพอดีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต เช่น หากคุณมีรายรับน้อย ก็ควรเริ่มการอดออมด้วยจำนวนเงินที่ไม่มาก และไม่กระทบต่อการใช้จ่ายของคุณ รวมถึงการนำเงินที่ได้จากการอดออมไปใช้จ่ายอย่างมีประโยชน์, ใช้จ่ายในสิ่งของที่จำเป็น และใช้จ่ายให้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปให้มากที่สุด

 

  • ใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด

หลายคนมีความเข้าใจผิดเรื่อง การใช้จ่ายโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างไม่ถูกต้องและไม่ถูกวิธี โดยถือคติเพียงว่า ต้องใช้จ่ายให้ประหยัดมากที่สุด ซึ่งความเป็นจริงแล้ว การใช้จ่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือการใช้จ่ายบนทางสายกลาง คือ การใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าโดยเลือกจากความจำเป็นและคุณภาพของสิ่งของ

ตัวอย่างเช่น การเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน แม้สินค้าจะมีราคาจะสูงกว่าสินค้าราคาประหยัด นับเป็นการใช้จ่ายบนเส้นทางสายกลางอย่างชาญฉลาด เพราะคุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับการซื้อสินค้าราคาประหยัดที่ไม่มีคุณภาพ และไม่ทนทานต่อการใช้งาน ซึ่งอาจจะทำให้คุณต้องเสียทั้งเงิน และเวลาในการกลับไปสินค้าเดิมอยู่เป็นประจำ

 

  • การเลือกใช้งานอย่างคุ้มค่า

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นต้นแบบของการเลือกใช้งานสิ่งของด้วยความพอเพียง ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด ตัวอย่างเช่น การไม่โปรดการใช้ปากการาคาแพง หรือการใช้ดินสอของพระองค์ ที่ทรงใช้จนกว่าดินสอจะสั้นกุด และทรงเบิกดินสอใช้เพียงปีละ 12 แท่งเท่านั้น

ตัวอย่างการใช้งานสิ่งของของพระองค์ นอกจากจะแสดงให้เห็นถึง “ความพอเพียง” แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงการไม่ยึดติดกับค่านิยม และวัตถุของพระองค์อีกด้วย ซึ่งคุณสามารถนำหลักการและแนวคิดของพระองค์ท่านไปปรับใช้ให้เหมาะสมในการดำรงชีวิตของคุณได้

 

  • พอเพียงอย่างพอดี

การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในการดำรงชีวิตนั้น ไม่มีหลักการและกฎเกณฑ์ที่ตายตัว เพราะการยึดหลัก “ความพอเพียง” นั้น ต้องเลือกปรับใช้ให้เหมาะสมแก่การดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งมักมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป

โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างถูกต้องนั้น จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคุณ เช่น การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยการขึ้นรถเมล์ แต่ทำให้คุณต้องไปทำงานสาย การกระทำนี้แม้จะถือเป็นความพอเพียง แต่ก็ไม่ใช่ความพอเพียงที่พอดี และไม่ถูกต้องตามจุดประสงค์ของพระองค์ท่าน

 

“การออมเงิน”

 โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 นั้น เป็นสิ่งที่นักออมเงินมือใหม่ รวมถึงประชาชนชาวไทยควรนำไปปรับใช้ในการออมเงินเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นวิธีที่ดีที่จะช่วยให้การออมเงินของคุณประสบความสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังช่วยให้การใช้จ่ายด้วยเงินออมเกิดความคุ้มค่า และประโยชน์มากที่สุด

 

 

ติดตามอ่านความเชื่อ และคำทำนายแม่นๆแบบนี้ได้ใหม่ที่ www.lekdedonline.com

 

เลขเด็ดออนไลน์ ตรวจผลหวยรัฐบาล หวยลาว หวยฮานอย หวยมาเลย์ แนวทางหวย รวบรวมทุกอย่างครบจบในเว็บเดียวเพื่อความสะดวกสบาย และยังมี วิธีการขอหวย สถานที่ขอหวยที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยรวบรวมมให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาอ่านศึกษากันอย่างครบครัน แนวทางที่ทางเว็บเรานำมาแบ่งปันให้คนรักหวยได้ชม.

*** ดวงรายวัน เลขเด็ดมงคล เลขมงคล เลขเสี่ยงทาย ดูดวงจากตัวเลข ทำนายฝัน ***

ต้องที่นี่ >>> เลขเด็ดออนไลน์ <<<

 

ขอบคุณที่มาจาก : moneyhub

ภาพสวยๆจาก : Pixabay

อัพเดทข่าวหวย ดวงรายวัน เลขเด็ดวันนี้ เลขมงคล ทำนายฝัน คลิกติดตามได้ที่นี่

เรื่องน่าสนใจ

ข้อห้ามโบราณ ‘ห้ามนั่งบนขั้นบันไดเพราะผีบ้านผีเรือนไม่ชอบ’

‘ห้ามนั่งบนขั้นบันไดเพราะผีบ้านผีเรือนไม่ชอบ’   ไสยศาสตร์ ความเชื่อ เป็นสิ่งที่มีอยู่สังคมไทยมาช้านาน ด้วยเหตุนี้คนสมัยก่อนจึงได้มีความเชื่อและข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันมากมาย เพราะบางคนก็ชื่อว่าหาก ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมของอาจจะเสื่อมนั่นเอง บันไดบ้าน ก็ถือว่ามีส่วนในความเชื่อของคนสมัยก่อน สำหรับคนที่เล่นของหรือเล่นไสยศาสตร์ นั้นมีข้อห้ามกับบันไดที่ว่า “ห้ามนั่งบนขั้นบันไดเพราะผีบ้านผีเรือนไม่ชอบ” เพราะ ถือว่าเป็นการไม่เคารพ และอาจมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกดขึ้นก็ได้   ติดตามอ่านความเชื่อ และคำทำนายแม่นๆแบบนี้ได้ใหม่ที่ www.lekdedonline.com เลขเด็ดออนไลน์ ตรวจผลหวยรัฐบาล หวยลาว หวยฮานอย หวยมาเลย์ แนวทางหวย รวบรวมทุกอย่างครบจบในเว็บเดียวเพื่อความสะดวกสบาย และยังมี วิธีการขอหวย สถานที่ขอหวยที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยรวบรวมมให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาอ่านศึกษากันอย่างครบครัน แนวทางที่ทางเว็บเรานำมาแบ่งปันให้คนรักหวยได้ชม. *** ดวงรายวัน เลขเด็ดมงคล เลขมงคล เลขเสี่ยงทาย ดูดวงจากตัวเลข ทำนายฝัน *** ต้องที่นี่ >>> เลขเด็ดออนไลน์ <<<   ข้อมูลจาก : horoscope.thaiza.com ภาพ : Pixabay บทความแนะนำ ข้อห้ามโบราณ ห้ามนอนหลับเวลาฟังพระเทศ ข้อห้ามโบราณ การพลิกปลา ความเชื่อเรื่องนิมิตลาง ตอน เขม่นหน้าอก ความเชื่อเรื่องนิมิตลาง […]

เลือกของใส่บาตรเสริมชีวิต หนี้สินหาย เสริมดวงชะตา เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดมือ ไม่เชื่อลองดู

เลือกของใส่บาตรเสริมชีวิต หนี้สินหาย ของใส่บาตรเสริมชีวิต หนี้สินหาย มีเงินใช้ไม่ขาดมือ… เรามี วิธีการเสริมบารมีการเงิน แก้กรรม การเงินมีปัญหา เก็บเงินไม่อยู่ มาให้ทุกคนได้ลองทำบุญกันตามวิธีนี้ดูค่ะ เผื่อจะสบายใจและดีขึ้น     เลือกของใส่บาตรเสริมชีวิต หนี้สินหาย เงินทองจะไหลมาเทมา มีใช้ไม่ขาดมือ ไม่เชื่อลองดู !!   1. บาตรพระ ในบาตร ให้ใส่ข้าวสาร ชนิดที่ดีที่สุด ใส่เต็ม ให้ใช้ถุงพลาสติกห่อ ก่อนใส่ในบาตรด้วย ไม่งั้น เวลาพระเปิดฝาบาตรข้าวสารจะหก เก็บลำบาก อานิสงส์ที่จะได้รับ ได้อานิสงส์ กินไม่หมด ไม่อดอยาก เรื่องทำมาหากินเลย เพราะพระท่านได้ใช้บิณฑบาตร ทุกๆวัน กับข้าวชนิดไหน ที่เขาใส่บาตร เราจะได้ทั้งหมด ข้าวสารในบาตร จะได้ใช้หนี้กรรม ให้นายเวร ที่เขาจองเวรเรา ข้าวสารหนึ่งเม็ด คูณอานิสงส์ ในพระพุทธศาสนา ได้อานิสงส์ คืนมาเป็นล้านๆ เม็ด ต่อ ข้าวสาร 1 เม็ด […]

เตือน! ไม่อยากโชคร้าย อย่าเผลอสวมแหวนที่นิ้วกลาง! ใส่แหวนนิ้วไหนดี ??

เตือน! ไม่อยากโชคร้าย อย่าเผลอสวมแหวนที่นิ้วกลาง! เตือน! ไม่อยากโชคร้าย อย่าเผลอสวมแหวนที่นิ้วกลาง! ใส่แหวนนิ้วไหนดี ?? สำหรับใครที่ชอบสวมแหวน ต้องอ่านเลยนะ! ในบทความนี้ เลขเด็ดออนไลน์ มีคำแนะนำเรื่อง “ข้อห้ามในการสวมแหวน” ตามหลักวิชาการหัตถศาสตร์ของไทย มาฝาก ทั้งนี้ ในตำรากล่าวไว้ว่า “หากใครสวมแหวนที่นิ้วกลาง จะทำให้โชคร้าย ทำอะไรก็ติดๆขัดๆ” โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้! นิ้วกลาง คือ นิ้วที่สามบนมือของมนุษย์ อยู่ระหว่างนิ้วชี้และนิ้วนาง คนส่วนใหญ่จะมีนิ้วกลางเป็นนิ้วที่ยาวที่สุด แต่บางคนอาจยาวเท่ากับนิ้วชี้หรือนิ้วนาง ในทางกายวิภาคศาสตร์ นิ้วกลางอาจมีชื่อเรียกอื่นเป็นภาษาละตินเช่น digitus medius, digitus tertius, หรือ digitus III เป็นต้น นิ้วกลางมีส่วนช่วยให้จับสิ่งของได้ง่ายขึ้น เช่น ดินสอ ปากกา หรือตะเกียบ นอกเหนือไปจากนิ้วโป้งและนิ้วชี้ ถึงแม้ว่าบางคนอาจไม่ได้ใช้นิ้วกลางเลย มือกลหรือแขนเทียมมักจะมีสามนิ้วเพื่อเป็นตัวแทนของนิ้วโป้ง นิ้วชี้ และนิ้วกลาง เพื่อให้จับได้ถนัดยิ่งขึ้นและไม่หลุดจากมือด้วย   การชูนิ้วกลางเป็นการแสดงออกถึงความหยาบคายในวัฒนธรรมโลกตะวันตก เพราะนิ้วกลางนั้นเป็นสัญลักษณ์หมายถึงองคชาตหรือการร่วมประเวณี แต่ในบางวัฒนธรรมก็ใช้นิ้วกลางสำหรับชี้สิ่งของต่างๆ นิ้วกลาง เป็นนิ้วของดาวเสาร์… ถ้านิ้วกลางยาวแสดงว่าเป็นคน รักความสงบ ชอบการศึกษา ถ้านิ้วกลางเป็นสี่เหลี่ยมและหนา แสดงว่ามีความคิดลึกซึ้ง […]

อยากมีโชคห้ามพลาด! สิ่งของมงคลเร่งโชค เสริมดวงของคนทั้ง 12 ราศี

อยากมีโชคห้ามพลาด! สิ่งของมงคลเร่งโชค เสริมดวงของคนทั้ง 12 ราศี   อยากมีโชคห้ามพลาด! สิ่งของมงคลเร่งโชค เสริมดวงของคนทั้ง 12 ราศี เอาล่ะ ใครอยากเร่งโชคเสริมดวงเฮงฟังทางนี้ เพราะสิ่งของมงคลนี้ส่งผลด้านโชคลาภพของทั้ง 12 ราศี ใครอยากมีโชคในช่วงนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด ไปหามาพกติดตัว ติดบ้านกันไว้ได้เลย   ราศีมังกร       พกพาปี่เซียะหยกเขียวช่วยเรียกเงินเรียกทรัพย์ ราศีกุมภ์        ติดตั้งอ่างน้ำล้นที่โต๊ะทำงานช่วยเสริมโชคดี ราศีมีน          แขวนไซดักทรัพย์กับปลาตะเพียนเงินตะเพียนทองไว้ใกล้ประตูหน้าบ้าน ราศีเมษ         ใส่กำไลหินไหมทองแล้วสวดมนต์ทำบุญบ่อยๆจะได้โชค ราศีพฤษภ     ตั้งรูปปั้นนกยูงคู่ตั้งไว้ที่ห้องรับแขกจะเสริมบารมี เพิ่มเสน่ห์ รวยทรัพย์     ราศีมิถุน        บูชาองค์หลวงปู่หลิวขี่พญาเต่าเรือนช่วยเสริมให้ดวงดี ราศีมิถุน        เก็บเงินเอาไว้ตู้เซฟจำนวน 9,999 เป็นการเสริมโชคจะทำให้ได้ทรัพย์ ราศีกรกฏ      แขวนสร้อยประดับล็อกเก็ต ร.5 ช่วยให้ได้ทรัพย์เสริมโชคดี ราศีสิงห์         แขวนรูปภาพม้ามงคล8ตัวที่ห้องรับแขกช่วยให้รวยทรัพย์ ราศีกันย์        บูชาพระแม่ลักษมีสวดมนต์ขอให้พระประทานพรจะได้โชค ราศีตุลย์        ติดตั้งน้ำพุไว้ในสวนที่บ้านจะช่วยปรับฮวงจุ้ยเพิ่มโชค ราศีพิจิก        ติดรูปภาพปลาคราฟ9ตัวไว้ที่ห้องรับแขกเสริมโชคดี ราศีธนู           ใส่กำไลขอมือหินไหมเงินช่วยให้พบความโชคดี           เลขเด็ดออนไลน์ ตรวจผลหวยรัฐบาล หวยลาว หวยฮานอย […]