ความเชื่อเรื่องการเล่นนางด้ง ทำพิธีขอฝน

ความเชื่อเรื่องการเล่นนางด้ง ทำพิธีขอฝน

ความเชื่อเรื่องการเล่นนางด้ง   วันนี้ เลขเด็ดออนไลน์ ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับ การละเล่นตั้งแต่สมัยโบราณ ความเชื่อเรื่อง “การเล่นนางด้ง” มาให้ได้ทราบกัน.. ชาวนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม วิถีชีวิตต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ หากปีใดฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกษตรกรก็จะได้รับความเดือดร้อนลำบาก จึงจำเป็นต้องพึ่งพาอ้อนวอนร้องขอต่อเทพยดาสิ่งที่ตนเคารพ เชื่อถือ เรียกว่าทำพิธีขอฝน หากปีใดฝนแล้ง ชาวบ้านจะมาปรึกษากันว่าควรประกอบพิธีขอฝนด้วยวิธีใด เช่น การแห่นางแมว การเล่นนางด้งการเล่นนางข้อง การเล่นนางควาย หรือการเล่นนางสุ่ม เป็นต้น   การเล่นนางด้ง เป็นพิธีการขอฝนพิธีหนึ่งของชาวนครไทย ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนทุกวันนี้ โดยการประกอบพิธีการเล่นนางด้งเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ความสามัคคีปรองดองและเป็นการแก้ปัญหาของท้องถิ่นร่วมกัน   1. เมื่อชาวบ้านตกลงกันว่าจะทำพิธีขอฝนด้วยการเล่นนางด้งแล้วจะแบ่งหน้าที่กันดังนี้      กลุ่มที่ 1 จัดหาอุปกรณ์ในการเล่นนางด้ง คือ กระด้งฝัดข้าว 1 ใบ พร้อมอุปกรณ์ในการเชิญผีนางด้ง มีหมาก พลู ดอกไม้ ธูป เทียน น้ำ แป้งหอม      กลุ่มที่ 2 จัดเตรียมด้านสถานที่ที่จะทำพิธีขอฝน   […]