สาเหตุที่เรา เกิดมาสวยทุกชาติ ทําบุญด้วยอะไรถึงสวย ผู้หญิง ที่เกิดมาสวย !!

สาเหตุที่เรา เกิดมาสวยทุกชาติ ทําบุญด้วยอะไรถึงสวย ผู้หญิง ที่เกิดมาสวย !!

สาเหตุที่เรา เกิดมาสวยทุกชาติ   สาเหตุที่คนเราเกิดมาสวยทุกชาติ พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ แห่งวัดท่าซุง สำหรับเรื่องนี้ เป็นพระโอวาทของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำนะครับ พอผมได้ลองทำความเข้าใจดูแล้วก็พบว่า ความเป็นไปได้มันค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียว โดยหลักใหญ่ใจความของเรื่องนี้ท่านกล่าวถึงอุปนิสัยต่างๆ ของบุคคลในสมัยพุทธกาล และได้ให้สัจธรรมในเรื่องของความสุขที่แท้จริงในตอนท้ายเรื่องด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าคนเราทำอะไรไว้ในอดีตก็ยังสามารถส่งผลถึงปัจจุบันได้ โดยท่านได้ยกตัวอย่างและเล่าถึงพระนางรูปนันทา ไว้ดังนี้ครับ     ทำไมพระนางรูปนันทาจึงสวยงามมาก ซึ่งนี่ถือเป็นตอนหนึ่งที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ ซึ่งบางตอน ท่านกล่าวว่า พระนางรูปนันทาเป็นคนในตระกูลศากยราช เกิดในตระกูลของเจ้าก็จริง แต่ทว่าเป็นเจ้าที่มีความสวยและ งดงามเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งไม่มีหญิงใดในกรุงกบิลพัสดุ์มหานครจะสวยเท่าพระนางรูปนันทาไปได้ คำว่า รูปนันทา นั้นแปลว่า มีรูปเป็นเครื่องบันเทิง คือมีรูปเป็นเครื่องดีใจ โดยสมเด็จพระจอมไตรท่านได้ตรัสเอาไว้ว่า ในอดีตชาติก่อนหน้านั้น หรือเอาเป็นว่าทุกชาติที่ผ่านมานั้นเหมือนเป็นนิสัยนะ พระพุทธเจ้าบอกว่านิสัยนี้เองที่ละไม่ได้ คนจะละนิสัยได้มีคนเดียวก็คือพระพุทธเจ้า ถ้ายังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเพียงใด ก็จะทรงนิสัยตามนั้น เมื่อได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็จะสามารถละนิสัยนั้นได้ มีองค์เดียว คนอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าแม้แต่พระอรหันต์ทั้งหลายก็ละนิสัยเดิมไม่ได้ อย่างเช่น พระสารีบุตร ในอดีตเห็นเคยเกิดมาเป็นลิงหลายชาติมาก พอได้มาเป็นพระอัครสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ดี แต่เมื่อเวลาท่านได้พบลำคลองต่างๆ พระองค์อื่นๆ จะ ค่อยๆ ข้ามไป หรือค่อยๆ ถกผ้าลุยน้ำผ่านไป แต่สำหรับพระสารีบุตรนั้น ท่านขัดเขมรแล้วก็โดดไป เป็นอันว่านิสัยนี้ทิ้งไม่ได้แม้ว่าจะเป็นพระอัครสาวก […]