ที่มาเรื่องวันโกน ตามความเชื่อคนโบราณ

ที่มาเรื่องวันโกน ตามความเชื่อคนโบราณ

ที่มาเรื่องวันโกน ตามความเชื่อคนโบราณ   วันนี้ ทางเลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อโบราณ มาฝากกัน ก่อนวันพระหนึ่งวัน คือวันโกน เพราะวันพระคือวันขึ้นหรือแรม 8 ค่ำ หรือ 15 ค่ำ ตามหลักการนับวันทางจันทรคติ แล้วคติความเชื่อคนโบราณว่าอย่างไร   สำหรับความเป็นมานั้น คัมภีร์โบราณว่าเดิมพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงกำหนดวันโกน – วันพระเอาไว้ว่าต้องเป็นวันนั้นวันนี้ แต่ต่อมาชาวพุทธในสมัยพุทธกาลว่า อยากฟังธรรม ฉะนั้นพระองค์จึงทรงกำหนดให้มีวันฟังธรรมพิเศษขึ้นมาสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เรียกวันดังกล่าวว่าเป็น วันธัมมัสสวนะ และก่อนหน้าวันนั้นหนึ่งวันเรียกว่าวันโกน   ต่อมาพระไทยสมัยก่อนจะนับวันโกนไว้สำหรับปลงผม ก่อนทำกิจวัตรในวันพระและนับว่าวันโกน – วันพระคือวันหยุดราชการด้วย ต่อมาเมื่อรัฐบาลไทยใช้นโยบายตามแบบอย่างสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามอย่างสหรัฐอเมริกา ก็จึงยกเลิกวันหยุดจากวันโกน – วันพระมาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ตามแบบอย่างนานาอารยประเทศแทน   ในเดือนหนึ่ง จะมีวันพระอยู่สี่วันคือขึ้น 8 ค่ำ แรม 8ค่ำ และ ขึ้น 15 ค่ำ แรม 15 ค่ำ ฉะนั้นคืนก่อนวันพระ เรียกว่าวันโกน คือขึ้น […]