บทแผ่เมตตา อานิสงส์ของการทำบุญ การสวดมนต์และหน้าที่ชาวพุทธ

บทแผ่เมตตา อานิสงส์ของการทำบุญ การสวดมนต์และหน้าที่ชาวพุทธ

บทแผ่เมตตา อานิสงส์ของการทำบุญ บทแผ่เมตตา การแผ่เมตตา นี้มีความหมายมาก เพราะเป็นการแผ่เมตตาจิตของตนเองไปยังสรรพสัตว์ และเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย และด้วยการแผ่เมตตานี้ต้องทำด้วยจิตอันบริสุทธิ์ผ่องใส จึงจะได้ผลดี นั่นก็คือ “ผู้คนทั้งหลายและสรรพสัตว์ ก็จะมีเมตตาต่อเรา” กลับคืนมาเช่นกัน บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง อะหัง สุขิโต โหมิ, ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข, อะหัง นิททุกโข โหมิ, ปราศจากความทุกข์, อะเวโร โหมิ, ปราศจากเวร, อัพพะยาปัญชา โหมิ, ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง, อะนีโฆ โหมิ, ปราศจากความทุกข์, สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ. มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้น จากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด. บทแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ สัพเพ สัตตา, สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น, อะเวรา โหนตุ, จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้ มีเวรต่อกันและกันเลย, อัพพะยาปัญชา โหนตุ, จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้ เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย, อะนีฆา โหนตุ, จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย, สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ. จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย […]