จริงหรือไม่ ? ความเชื่อที่ว่า เมื่อพระอรหันต์ละสังขาร อัฐิจะกลายเป็นพระธาตุ

จริงหรือไม่ ? ความเชื่อที่ว่า เมื่อพระอรหันต์ละสังขาร อัฐิจะกลายเป็นพระธาตุ

เมื่อพระอรหันต์ละสังขาร อัฐิจะกลายเป็นพระธาตุ   วันนี้ ทางเลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อ ที่เล่าขานสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ มาให้อ่านกัน คนโบราณชอบกล่าวว่าพระสงฆ์ที่มีการปฏิบัติธรรม กรรมฐานจนตบะแก่กล้า จิตมีพลัง บางรูปสำเร็จอรหันต์ เมื่อละสังขารไปแล้ว อัฐิจะแปรรูปมีผลึกสีต่าง ๆ หลากหลายสี สวยงามเรียกว่าพระธาตุ ทำไมจึงมีลักษณะเช่นนั้น   การที่ภิกษุรูปหนึ่งจะบวชจนกระทั่งบรรลุอรหันต์ ยากยิ่งนักต้องมีความเพียร มุ่งมั่นตั้งใจจริง ตัดกิเลสละทางโลก และที่สุดเมื่อบรรลุแล้วอำนาจ ตบะพระอริยบุคคลที่เพียรบำเพ็ญขัดเกลากิเลสจะแผดเผาชำระกิเลส คติความเชื่อคนโบราณว่าจะซักฟอกกระดูกในร่างกายจนกลายลักษณะผลึกใส ยามที่ละสังขาร ลูกศิษย์ ญาติธรรมทำพิธีเผาแล้วอัฐิจะกลายลักษณะที่ว่า เรียกว่าพระธาตุในที่สุด คือความเชื่อที่ลือกันมานานจากรุ่นสู่รุ่น     เรื่องราวพระธาตุปรากฏหลักฐานความจริงมาแล้ว จากหลักธรรมพระพุทธศาสนาสอนว่าธรรมชาติที่เรียกว่า สังขตธรรม คือธรรมชาติจากการปรุงแต่ง ออกมาในรูปและนาม กล่าวคือสสารและพลังงานคือรูป นามคือจิต ภิกษุใดที่ยังไม่บรรลุธรรมตัดกิเลสไม่ขาด ยังรักษาศีลไม่ได้ มีรักโลภ โกรธ หลงอยู่ภายในจิต แต่เมื่อบรรลุธรรมอรหันต์ปราศจากการปรุงแต่ง พระพุทธศาสนา เรียกสภาวะว่า นิพพาน พลังจิตพระอรหันต์ คือพลังงานจากจิตจะส่งผลให้อัฐิแข็งมีความแวววาว สีสวยงาม ปรากฏแด่สายตาผู้คน คือบทพิสูจน์ความจริงว่าพระอริยสงฆ์รูปใด ขจัดกิเลส […]