พระคาถาบูชา พระวิษณุกรรม เทพประทานเรื่องการงาน ที่อยู่อาศัย ศาสตร์และศิลป์ทั้งปวง

พระคาถาบูชา พระวิษณุกรรม คาถาบูชาพระวิษณุกรรมเพื่อความเป็นศิริมงคล

พระคาถาบูชา พระวิษณุกรรม หรือ พระวิศวกรรม นั้น มีอยู่ด้วยกันหลายบทสวดหลายตำรา หากแต่ความสำคัญอยู่ที่การน้อมจิตภาวนา จะต้องประกอบด้วยความศรัทธาจากใจจริง

(ก่อนภาวนา ให้ตั้งมะโม 3 จบ แล้วจึงกล่าว)

โอม นะโม วิษณุกรรม นะมะ ภะวันตุเม
ทุติยัมปิ นะโม วิษณุกรรม นะมะ ภะวันตุเม
ตะติยัมปิ พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตะตัญจะ มหาลาโภ
หรือ
โอม ปะระ เมสสะนะ มัสสะการัม
ภูปัสสะวะ วิษณุกรรม ประสิทธิ
นะมัตเต นะมัตเต นะมัตเต
หรือ
อะหังวะโต พระวิษณุเถโร อะโตวะหัง นิติวะตัง ลาภังวะโส

บทอธิษฐานขอพร 
บูชาและถวายเครื่องบวงสรวง จุดธูป 16 ดอก (แก้บน 32 ดอก)
โอมสะศางขะจักรัม สะกิริฏะกุณตะลัม สปิตะวัสตรัม
สะระสีรูเหกษณัม สะหาระวักษะสถะระ เกาวตุภะ ศริยัม
นะมามิ วิษณุม ศิระสา จตุรภุชัม

เชิญพระวิษณุกรรม 
โอม คุรุ เทวา นะมามิ วิษณุกรรม กันเจวะ อาจาริยัง เทวา มหาปัญโย นิมิตตัง ศิลปนามัง โยธามิเศษตัง ปฏิกรรมนานัง ภะวันตุโน อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ เอหิ นะมะมามา วันทามิ

บทถวายเครื่องบวงสรวง 
บทที่ 1
อิมิ ธูปะพยัญชนะ สัมปัณนัง สาลีนัง โภชนานัง ทีปะ ธูปะ ทะมัง สักการะ วันทานัง อุเทวานัง คุรุ อาจาริยัง สัพพะทาติ อะหัง วันทามิ

บทที่ 2 ว่าคาถาและนำธูปปักเครื่องสังเวยจนหมดทุกอย่าง
อิมัสมิง มงคลจักรวาลัง ภะวิสติ ชัยโย ชัยโยนิจัง สัพพะทุกขัง วินาศสันติ ปฏิสนธิตัง

มหาลาโภ ชัยโยนิจัง พะวันตุเต

บทที่ 3 ลาเครื่องบวงสรวงบูชา
เสสัง มังคะลัง วิษณุกรรมเทวานัง ยาจามิ (3 จบ)

พระคาถาบูชา พระวิษณุกรรม

พระคาถาบูชา พระวิษณุกรรม บิดาแห่งการช่าง มหาลาโภ

พระวิษณุกรรม หรือ พระวิศวกรรม (บางตำนานเรียกว่า พระวิสสุกรรม, พระเวสสุกรรม หรือ พระเพชรฉลูกรรม) ท่าน คือ เทพเทวดานายช่างใหญ่ของ พระอินทร์ โดยตามตำนานได้กล่าวเอาไว้ว่า ท่านคือผู้สร้างเครื่องมือ สิ่งของต่างๆ มากมาย ให้เกิดขึ้น และเป็นผู้ที่นำวิชาช่างมาสอนแก่มนุษย์ นับแต่นั้นมามนุษย์จึงรู้จักการสร้างและใช้งานสิ่งของต่างๆ จนมีการพัฒนารูปแบบมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ ช่างไทยแขนงต่างๆ ให้ความเคารพบูชาพระวิศวกรรมในฐานะครูช่าง หรือเทพแห่งวิศวกรรมของไทย โดยเรามักพบเห็นรูปจำลององค์ท่านได้บ่อย ๆ ตามสถานศึกษาทางช่างทุกสถาบัน โดยนิยมสร้างอยู่สองท่า คือ ท่าประทับนั่งห้อยพระบาท พระหัตถ์ข้างหนึ่งถือ ผึ่ง (จอบสำหรับขุดไม้) และอีกข้างถือ ดิ่ง และท่าประทับยืนมือขวาถือไม้เมตรหรือไม้วา มือซ้ายถือลูกดิ่งและไม้ฉาก

 

พระคาถาบูชา พระวิษณุกรรม

 

ปัจจุบันมักจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ พระวิษณุกรรม และ พระวิษณุ ของศาสนาฮินดู เพราะคนไทยส่วนใหญ่มักจะนิยมเรียก พระวิศวกรรม ว่า พระวิษณุกรรม และในที่สุดก็ได้กร่อนลงเหลือเพียง “พระวิษณุ” ซึ่งเป็นชื่อของเทพที่คนไทยรู้จักกันในฐานะหนึ่งใน 3 แห่งองค์เทพที่สำคัญของศาสนาฮินดู อันได้แก่ พระพรหม พระวิษณุ และ พระศิวะ ทำให้หลายคนเข้าใจว่าพระวิษณุ คือ เทพแห่งวิศวกรรม ซึ่งถือเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

ในพระไตรปิฎก (อรรถกถา) กล่าวว่า พระวิษณุกรรม ท่านเป็นผู้สร้างอาศรมให้แก่พระโพธิสัตว์หลายพระองค์ (ก่อนที่จะอุบัติเป็นพระพุทธเจ้า) เช่นในพระเวสสันดรชาดก ท่านเป็นผู้สร้างบันไดเงิน บันไดทอง บันไดแก้ว ทอดจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมายังโลกมนุษย์ที่เมืองสังกัสสนคร ซึ่งเป็นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าใช้เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ (หลังจากเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ในช่วงเข้าพรรษา)

 

พระคาถาบูชา พระวิษณุกรรม

 

นอกจากท่านจะเป็นสถาปนิกและเป็นวิศวกรด้านโยธาและสำรวจ ดังจะเห็นได้จากผลงาน 2 ประการที่ว่านี้แล้ว พระวิศวกรรม หรือ พระวิษณุกรรม ท่านยังเป็นวิศวกรเครื่องกลอีกด้วย กล่าวคือ ท่านเป็นผู้สร้างวาฬสังฆาตยนต์ ซึ่งเป็นกงล้อหมุนรอบองค์พระสถูป ปกปักรักษาป้องกันมิให้บุคคลเข้าใกล้พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่พระเจ้าอชาตศัตรูได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุหลังพุทธปรินิพพาน และอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในองค์พระสถูปที่ว่านี้

ตามความเชื่อของคนไทยนั้น ให้ความเคารพและศรัทธาองค์พระวิศวกรรม หรือ พระวิษณุกรรม เป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากความเชื่อและศรัทธาที่แฝงไว้ในชื่อของเมืองหลวงที่ว่า “กรุงเทพมหานคร อมรรัตรโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์”

ซึ่งแปลความหมายได้ว่า พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร เป็นที่สถิตของพระแก้วมรกต เป็นนครที่ไม่มีใครรบชนะได้ มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่ง เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้วเก้าประการ น่ารื่นรมย์ยิ่ง มีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมาย เป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมา ซึ่งพระนครแห่งนี้ ท้าวสักกเทวราช (พระอินทร์ หรือ ท้าวอมรินทร์เทวาธิราช) พระราชทานให้ พระวิษณุกรรม ลงมาเนรมิตไว้ โดยสรุปคือ กรุงเทพมหานครฯ คือเมืองที่ พระวิษณุกรรม สร้างตามพระบัญชาของ พระอินทร์ นั่นเอง

 

เคล็ดลับในการสวดขอพร : ข้าพเจ้าขอบารมีองค์พระวิษณุกรรมจงบันดาลพรอันศักดิ์สิทธิ์และวิเศษเพื่อประกอบขึ้นเป็นหนึ่งเดียวในเรื่องการงาน ที่อยู่อาศัย ศาสตร์และศิลป์ทั้งปวงจงเป็นความสำเร็จแก่ตัวข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเทอญ

 

 

 

 

เลขเด็ดออนไลน์ ตรวจผลหวยรัฐบาล หวยลาว หวยฮานอย หวยมาเลย์ แนวทางหวย รวบรวมทุกอย่างครบจบในเว็บเดียวเพื่อความสะดวกสบาย และยังมี วิธีการขอหวย สถานที่ขอหวยที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยรวบรวมมาให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาอ่านศึกษากันอย่างครบครัน แนวทางที่ทางเว็บเรานำมาแบ่งปันให้คนรักหวยได้ชม.

*** ดวงรายวัน เลขเด็ดมงคล เลขมงคล เลขเสี่ยงทาย ดูดวงจากตัวเลข ทำนายฝัน ***

ต้องที่นี่ >>> เลขเด็ดออนไลน์ <<<

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ : เด็ดช่าง ดอทคอม

เรื่องน่าสนใจ

อยากมีโชคลาภ มั่งคั่ง ร่ำรวย ให้หา ''กระดิ่งเงิน กระดิ่งทอง'' มาเลี้ยง ไม่ผิดหวัง !!

อยากมีโชคลาภ มั่งคั่ง ร่ำรวย ให้หา ”กระดิ่งเงิน กระดิ่งทอง” มาเลี้ยง ไม่ผิดหวัง !!

อยากมีโชคลาภ มั่งคั่ง ร่ำรวย อยากมีโชคลาภ มั่งคั่ง ร่ำรวย ให้หา ”กระดิ่งเงิน กระดิ่งทอง” มาเลี้ยง หลายคนอาจจะรู้จักแมลงชนิดนี้กันมากว่าเป็น สัตว์แห่งโชคลาภและความมั่งคั่งร่ำรวย ที่จะนำโชค นำความสุข ความเจริญมาสู่ผู้ที่ได้เลี้ยง ให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือ โดยเฉพาะเหล่าพ่อค้าแม่ค้าจะเชื่อกันว่า หากนำมาตั้งที่ร้านจะเป็นสัตว์เรียกเงินเรียกทอง เข้าร้านเหมือนเป็นตัวนำโชคคอยเรีบกลูกค้า ส่วนเหล่าเจ้าพ่อเจ้าแม่หวยนั้นถึงขนาดบางรายเลี้ยงแล้วถูกหวยก็มี ถ้าท่านใดไปเดินตามห้างร้านหรือร้านขายของทั่วไปก็จะเห็นมีขวดโหลตั้งไว้ แล้วภายในมีข้าวตอกและแมลงสีดำตัวเล็กๆ อยู่ภายใน ไม่ต้องแปลกใจ เพราะนั่นคือคุณ “กระดิ่งเงิน กระดิ่งทอง” นั่นเอง     โดยตาม ความเชื่อ ของคนไทยที่มีมาแต่โบราณซึ่งมีความเชื่อที่ถูกสืบทอดกันมาอย่างยาวนานว่า แมลงชนิดนี้เป็นแมลงที่ให้คุณและนําโชคโดยเฉพาะแก่พ่อค้าแม่ขาย การเลี้ยงไว้ในโถแก้วอย่างดีนี้ จึงเป็นการคือเคล็ดเพื่อใช้กวักเงินกวักทอง ไม่ต่างจากการบูชานางกวัก หรือรกแมว ที่มีพลานุภาพมหัศจรรย์ที่สามารถเรียกลูกค้า ทํามาค้าคล่องและสร้างความรํ่ารวยให้แก่คนมากมาย แมลงชนิดนี้มีวิธีการเลี้ยงที่ง่ายแสนง่าย เพราะมันจะกินข้าวตอกเพียงอย่างเดียว ส่วนข้าว-นํ้า หรืออาหารอื่นๆนั้นไม่จําเป็น ขณะเดียวกันก็จะขยายและเพาะพันธุ์เพิ่มจํานวนมากขึ้น อันเปรียบเสมือนการเพิ่มขึ้นของโภคทรัพย์และความรํ่ารวย   ลักษณะการซื้อขายของ “กระดิ่งเงิน กระดิ่งทอง” ก็จะคล้ายๆ กับการเช่าพระ โดยจะไม่เรียกการซื้อขายโดยตรง แต่จะใช้คำว่าแบ่ง แจก […]

ความเชื่อเกี่ยวกับทับทิม ผลไม้มงคล อัญมณีแห่งผลไม้

ความเชื่อเกี่ยวกับทับทิม ผลไม้มงคล อัญมณีแห่งผลไม้

ความเชื่อเกี่ยวกับทับทิม ผลไม้มงคล อัญมณีแห่งผลไม้   บทความนี้ ทางเลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับผลไม้ มาฝากกัน ทับทิม ผลไม้แห่งความงาม และสิริมงคล ทับทิมได้ชื่อว่าเป็นผลไม้มงคลของชาวจีน และอีกหลายประเทศยังมีความเชื่อเกี่ยวกับทับทิม จะมีความเชื่ออะไรบ้างนั้น ไปดูกัน   ผลไม้มงคล ทับทิม อัญมณีแห่งผลไม้  อัญมณีแห่งผลไม้ คือฉายาที่ผู้คนยกย่องให้กับทับทิม เพราะผลไม้มีเนื้อสีแดงสดใสเปรียญได้คล้ายกับอัญมณีที่งดงาม อีกทั้งยังมีรสชาติที่หวานอร่อยไม่แพ้ผลไม้ชนิดอื่น ทับทิมมีทั้งน้ำตาลและวิตามินแร่ธาตุที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะวิตามินซี ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราได้เป็นอย่างดี ทับทิม นอกจากจะมีวิตามินแล้ว ทับทิมยังเป็นต้นไม้ที่มีคุณสมบัติด้านสมุนไพรที่โดดเด่นอีกด้วย เพราะสามารถใช้ส่วนต่างๆ มาทำยารักษาโรคได้หลายชนิด ทับทิมจึงเป็นผลไม้ที่รู้จักกันดี จึงไม่แปลกที่จะมีตำนานหรือเรื่องเล่าต่างๆ เกี่ยวกับผลไม้ชนิดนี้ ไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละประเทศ จะมีตำนานเกี่ยวกับผลไม้ชนิดนี้ว่าอย่างไรกันบ้าง     ชาวญี่ปุ่น เชื่อว่าผลทับทิมเป็นเสมือนเจ้าแม่ที่คอยปกป้องรักษาเด็กๆ ให้ปลอดภัย และเชื่อว่าเมื่อเด็กๆ ได้กินผลทับทิมแล้วจะปลอดภัยจากภูตผีปีศาจทั้งปวง ดังนั้นผลไม้ชนิดนี้จึงเป็นที่นิยมในญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน ในอดีต คนญี่ปุ่นรู้จักทับทิมว่าเป็นผลไม้ที่รับประทานกันทั่วไปในต่างประเทศและถูกใช้เป็นยาสมุนไพรจีน เพราะว่ารากและเปลือกของมันมีคุณสมบัติในการควบคุมการทำงานของลำไส้และฆ่าพยาธิ ในญี่ปุ่นเองก็มีการปลูกต้นทับทิมไว้เป็นไม้ประดับ แต่ปัจจุบันนี้พวกเขานิยมนำผลทับทิมมารับประทานทั้งในรูปน้ำทับทิมและน้ำทับทิมทั้งกากและนำมาปรุงเป็นเมนูอาหารด้วย     ชาวจีน ถือว่าต้นทับทิมเป็นไม้มงคล และเนื่องจากผลทับทิมมีเมล็ดมาก ชาวจีนจึงยกให้ทับทิมเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ มีความเชื่อว่าจะมีลูกหลานมากมาย  จึงนิยมให้ผลทับทิมเป็นของขวัญแก่บ่าวสาวในพิธีแต่งงานเพื่อให้มีลูกหลานมากๆ และในพิธีแต่งงานก็นิยมปักยอดทับทิมไว้ที่ผมเจ้าสาว และปักยอดทับทิมไว้ที่สิ่งของเซ่นไหว้เจ้า ชาวจีนยังเชื่ออีกว่า […]

อัญมณีเสริมดวง คนเกิดวันพฤหัสบดีใส่อะไร อย่างไร จะดวงดีตลอดปี 64

อัญมณีเสริมดวง คนเกิดวันพฤหัสบดีใส่อะไร อย่างไร จะดวงดีตลอดปี 64

อัญมณีเสริมดวง คนเกิดวันพฤหัสบดีใส่อะไร   อัญมณีเสริมดวง คนเกิดวันพฤหัสบดีใส่อะไร อย่างไร จะดวงดีตลอดปี 64  หนุ่มสาวที่มีภาพลักษณ์ที่ดี จิตใจสูงมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความเป็นผู้ใหญ่ ชอบทำอะไรง่าย ๆ ชอบทำงานมากกว่าการพูด เบื่อการเยินยอ ปี 64 การเงินคุณไม่สมดุลมีรายจ่ายมาก รายรับน้อย แต่กลางปีจะดีขึ้นมีเรื่องใช้จ่ายในครอบครัว ระวังความเครียด จะมีเรื่องให้คิดมาก จนอาจมีอาการซึมเศร้า บางคนใจเสาะเจ้าน้ำตา เพราะเริ่มเหนื่อยใจเรื่องสมาชิกในครอบครัว และคนใกล้ชิด ปี 64 เพื่อนสนิทจะมาคอยยั่วยุให้คุณร้าวฉาน คุณยังมีดวงว่าคนรักเก่าจะหวนกลับมาหาและวนเวียนอยู่เรื่อย ๆ ควรมีสติ ความรักคุณยังดวงว่าคนรักเก่าที่เคยคบหากันตั้งแต่วัยรุ่นจะหวนกลับมาหาควรมีสติตั้งแต่ต้นปี อุปนิสัยดื้อดึงบางอย่างจะส่อเค้าวุ่นวายในครอบครัวอย่าคิดแต่เอาชนะ ใครมีลูกสาวควรใส่ใจดูแลใกล้ชิด ใครมีลูกชายจะนำเรื่องดีมาสู่ครอบครัว   อัญมณีนำโชคตั้งแต่ปีใหม่คนวันพฤหัสบดี ควรเลือกเครื่องประดับสีเขียวอย่างมรกต ผู้หญิงควรเลือกใส่สายสร้อย เพราะพลังสีเขียวแห่งมรกตจะแก้ปัญหาการเงินติดขัดและอุปสรรคในชีวิต ใครที่ยังโสดมีปัญหาเรื่องความรัก ควรเสริมดวงเรื่องความรักด้วยบุษราคัม ชายโสดเลือกสวมแหวนที่นิ้วนางข้างใดข้างหนึ่ง หญิงโสดเลือกสวมแหวนมรกตที่นิ้วก้อย ใครที่รู้สึกขี้เกียจทำงาน ไม่ค่อยขยันควรเลือกแหวนสวมที่ทำจากเพทายที่นิ้วชี้ คติความเชื่อคนโบราณเชื่อว่า อัญมณีมีอำนาจลึกลับ จะกระตุ้นพลังอะไรบางอย่างในร่างกายตามวันเกิด อย่างความคิด ความเชื่อมั่น จะเปลี่ยนวิธีคิด การใช้ชีวิตสำหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ […]

ความเชื่อเรื่องทำไมคนโบราณ ห้ามกินเนื้อมนุษย์

ความเชื่อเรื่องทำไมคนโบราณ ห้ามกินเนื้อมนุษย์

ความเชื่อเรื่องทำไมคนโบราณ ห้ามกินเนื้อมนุษย์   บทความนี้ ทางเลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อโบราณ มาฝากกัน อยากทราบไหมว่าเนื้อมนุษย์รสชาติอร่อยขนาดไหน ทำไมคติความเชื่อการห้ามกินเนื้อคนมีมานานแล้ว ฆาตรกรกินเนื้อคนสารภาพว่าเนื้อคนรสชาติคล้ายเนื้ออะไร เนื้อตรงไหนอวัยวะใดอร่อยที่สุด   สมัยก่อนคริสต์ศักราชเฮโรโดทุส บิดาแห่งประวัติศาสตร์กล่าวว่ามนุษย์เผ่าที่อยู่ทางกรีกตะวันออกชอบการกินเนื้อคน เพราะหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหนึ่งคือการขาดแคลนอาหาร เนื่องจากสมัยก่อนการอยู่ท่ามกลางพายุหิมะ อาหารหายากการกินเนื้อเพื่อนร่วมเผ่าที่ตายเป็นการประทังชีวิต   ในประเทศจีนมีความเชื่อว่าการกินเนื้อคนจะเพิ่มพลัง โดยเฉพาะตับ สมัยก่อนมีการซื้อตับนักโทษประหารมาบดทำยา นำเลือดมาดื่มเพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้ตนกลับเป็นหนุ่มสาว และการนำทารกมาปรุงอาหารเพราะเชื่อว่าจะเสริมเรื่องทางเพศ ส่วนรสชาติเนื้อคนเป็นอย่างไรมีคำสารภาพจากฆาตกรในทำนองเดียวกันโดยเฉพาะอิสเซะ ซางาวะ ชาวเอเชียฆาตรกรฆ่าคนกินเนื้อคนที่ยังคงมีชีวิตอยู่ ว่าเนื้อคนมีรสชาติอร่อยที่สุดกว่าบรรดาเนื้อสัตว์ทุกชนิด เพราะรสชาติคล้ายปลาทูน่า โดยเฉพาะเนื้อบริเวณไขมันที่ท้อง คือบริเวณเนื้อที่อร่อยที่สุด อามิน ไมร์เวส ฆาตกรกินคนชาวเยอรมันว่าเนื้อมนุษย์รสชาติคล้ายเนื้อหมูขมกว่าเล็กน้อย แต่การกินเนื้อคนทางการแพทย์เชื่อว่าเป็นโรคผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่งที่มนุษย์ปกติไม่ปฏิบัติกัน   บางความเชื่อเผ่ากินคนที่ป่าอเมซอนเชื่อว่าการกินคนที่เสียชีวิตแล้วจะทำให้วิญญาณคนที่เสียชีวิตจะไปสวรรค์ โดยเริ่มจาก การนำใบไม้ชนิดหนึ่งที่เจริญเติบโตในบริเวณที่อาศัยมาเรียงไว้ก่อนที่จะนำศพคนที่ตายมาวาง ชำแหละตากแห้งให้แมลงมากิน ประมาณหนึ่งเดือนจนกระทั่งร่างเป็นกระดูก นำมาบดลงในซุปแบ่งกันกินทั้งเผ่า เชื่อว่าวิญญาณคนที่ตายจะไปสวรรค์ เนื้อมนุษย์คือเนื้อต้องห้ามเพราะผู้ที่จะกินเนื้อคนต้องฆ่าคนให้ตายเสียก่อน ทางพุทธศาสนาว่าคือบาป มีการห้ามนำเนื้อมนุษย์มาใส่บาตร บางความเชื่อซ่อนอุบายไว้สอน ไว้ห้ามลูกหลานปฏิบัติ       ติดตามอ่านความเชื่อ และคำทำนายแม่นๆแบบนี้ได้ใหม่ที่ www.lekdedonline.com เลขเด็ดออนไลน์ ตรวจผลหวยรัฐบาล […]