พระคาถาบูชา พระวิษณุกรรม เทพประทานเรื่องการงาน ที่อยู่อาศัย ศาสตร์และศิลป์ทั้งปวง

พระคาถาบูชา พระวิษณุกรรม คาถาบูชาพระวิษณุกรรมเพื่อความเป็นศิริมงคล

พระคาถาบูชา พระวิษณุกรรม หรือ พระวิศวกรรม นั้น มีอยู่ด้วยกันหลายบทสวดหลายตำรา หากแต่ความสำคัญอยู่ที่การน้อมจิตภาวนา จะต้องประกอบด้วยความศรัทธาจากใจจริง

(ก่อนภาวนา ให้ตั้งมะโม 3 จบ แล้วจึงกล่าว)

โอม นะโม วิษณุกรรม นะมะ ภะวันตุเม
ทุติยัมปิ นะโม วิษณุกรรม นะมะ ภะวันตุเม
ตะติยัมปิ พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตะตัญจะ มหาลาโภ
หรือ
โอม ปะระ เมสสะนะ มัสสะการัม
ภูปัสสะวะ วิษณุกรรม ประสิทธิ
นะมัตเต นะมัตเต นะมัตเต
หรือ
อะหังวะโต พระวิษณุเถโร อะโตวะหัง นิติวะตัง ลาภังวะโส

บทอธิษฐานขอพร 
บูชาและถวายเครื่องบวงสรวง จุดธูป 16 ดอก (แก้บน 32 ดอก)
โอมสะศางขะจักรัม สะกิริฏะกุณตะลัม สปิตะวัสตรัม
สะระสีรูเหกษณัม สะหาระวักษะสถะระ เกาวตุภะ ศริยัม
นะมามิ วิษณุม ศิระสา จตุรภุชัม

เชิญพระวิษณุกรรม 
โอม คุรุ เทวา นะมามิ วิษณุกรรม กันเจวะ อาจาริยัง เทวา มหาปัญโย นิมิตตัง ศิลปนามัง โยธามิเศษตัง ปฏิกรรมนานัง ภะวันตุโน อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ เอหิ นะมะมามา วันทามิ

บทถวายเครื่องบวงสรวง 
บทที่ 1
อิมิ ธูปะพยัญชนะ สัมปัณนัง สาลีนัง โภชนานัง ทีปะ ธูปะ ทะมัง สักการะ วันทานัง อุเทวานัง คุรุ อาจาริยัง สัพพะทาติ อะหัง วันทามิ

บทที่ 2 ว่าคาถาและนำธูปปักเครื่องสังเวยจนหมดทุกอย่าง
อิมัสมิง มงคลจักรวาลัง ภะวิสติ ชัยโย ชัยโยนิจัง สัพพะทุกขัง วินาศสันติ ปฏิสนธิตัง

มหาลาโภ ชัยโยนิจัง พะวันตุเต

บทที่ 3 ลาเครื่องบวงสรวงบูชา
เสสัง มังคะลัง วิษณุกรรมเทวานัง ยาจามิ (3 จบ)

พระคาถาบูชา พระวิษณุกรรม

พระคาถาบูชา พระวิษณุกรรม บิดาแห่งการช่าง มหาลาโภ

พระวิษณุกรรม หรือ พระวิศวกรรม (บางตำนานเรียกว่า พระวิสสุกรรม, พระเวสสุกรรม หรือ พระเพชรฉลูกรรม) ท่าน คือ เทพเทวดานายช่างใหญ่ของ พระอินทร์ โดยตามตำนานได้กล่าวเอาไว้ว่า ท่านคือผู้สร้างเครื่องมือ สิ่งของต่างๆ มากมาย ให้เกิดขึ้น และเป็นผู้ที่นำวิชาช่างมาสอนแก่มนุษย์ นับแต่นั้นมามนุษย์จึงรู้จักการสร้างและใช้งานสิ่งของต่างๆ จนมีการพัฒนารูปแบบมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ ช่างไทยแขนงต่างๆ ให้ความเคารพบูชาพระวิศวกรรมในฐานะครูช่าง หรือเทพแห่งวิศวกรรมของไทย โดยเรามักพบเห็นรูปจำลององค์ท่านได้บ่อย ๆ ตามสถานศึกษาทางช่างทุกสถาบัน โดยนิยมสร้างอยู่สองท่า คือ ท่าประทับนั่งห้อยพระบาท พระหัตถ์ข้างหนึ่งถือ ผึ่ง (จอบสำหรับขุดไม้) และอีกข้างถือ ดิ่ง และท่าประทับยืนมือขวาถือไม้เมตรหรือไม้วา มือซ้ายถือลูกดิ่งและไม้ฉาก

 

พระคาถาบูชา พระวิษณุกรรม

 

ปัจจุบันมักจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ พระวิษณุกรรม และ พระวิษณุ ของศาสนาฮินดู เพราะคนไทยส่วนใหญ่มักจะนิยมเรียก พระวิศวกรรม ว่า พระวิษณุกรรม และในที่สุดก็ได้กร่อนลงเหลือเพียง “พระวิษณุ” ซึ่งเป็นชื่อของเทพที่คนไทยรู้จักกันในฐานะหนึ่งใน 3 แห่งองค์เทพที่สำคัญของศาสนาฮินดู อันได้แก่ พระพรหม พระวิษณุ และ พระศิวะ ทำให้หลายคนเข้าใจว่าพระวิษณุ คือ เทพแห่งวิศวกรรม ซึ่งถือเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

ในพระไตรปิฎก (อรรถกถา) กล่าวว่า พระวิษณุกรรม ท่านเป็นผู้สร้างอาศรมให้แก่พระโพธิสัตว์หลายพระองค์ (ก่อนที่จะอุบัติเป็นพระพุทธเจ้า) เช่นในพระเวสสันดรชาดก ท่านเป็นผู้สร้างบันไดเงิน บันไดทอง บันไดแก้ว ทอดจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมายังโลกมนุษย์ที่เมืองสังกัสสนคร ซึ่งเป็นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าใช้เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ (หลังจากเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ในช่วงเข้าพรรษา)

 

พระคาถาบูชา พระวิษณุกรรม

 

นอกจากท่านจะเป็นสถาปนิกและเป็นวิศวกรด้านโยธาและสำรวจ ดังจะเห็นได้จากผลงาน 2 ประการที่ว่านี้แล้ว พระวิศวกรรม หรือ พระวิษณุกรรม ท่านยังเป็นวิศวกรเครื่องกลอีกด้วย กล่าวคือ ท่านเป็นผู้สร้างวาฬสังฆาตยนต์ ซึ่งเป็นกงล้อหมุนรอบองค์พระสถูป ปกปักรักษาป้องกันมิให้บุคคลเข้าใกล้พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่พระเจ้าอชาตศัตรูได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุหลังพุทธปรินิพพาน และอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในองค์พระสถูปที่ว่านี้

ตามความเชื่อของคนไทยนั้น ให้ความเคารพและศรัทธาองค์พระวิศวกรรม หรือ พระวิษณุกรรม เป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากความเชื่อและศรัทธาที่แฝงไว้ในชื่อของเมืองหลวงที่ว่า “กรุงเทพมหานคร อมรรัตรโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์”

ซึ่งแปลความหมายได้ว่า พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร เป็นที่สถิตของพระแก้วมรกต เป็นนครที่ไม่มีใครรบชนะได้ มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่ง เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้วเก้าประการ น่ารื่นรมย์ยิ่ง มีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมาย เป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมา ซึ่งพระนครแห่งนี้ ท้าวสักกเทวราช (พระอินทร์ หรือ ท้าวอมรินทร์เทวาธิราช) พระราชทานให้ พระวิษณุกรรม ลงมาเนรมิตไว้ โดยสรุปคือ กรุงเทพมหานครฯ คือเมืองที่ พระวิษณุกรรม สร้างตามพระบัญชาของ พระอินทร์ นั่นเอง

 

เคล็ดลับในการสวดขอพร : ข้าพเจ้าขอบารมีองค์พระวิษณุกรรมจงบันดาลพรอันศักดิ์สิทธิ์และวิเศษเพื่อประกอบขึ้นเป็นหนึ่งเดียวในเรื่องการงาน ที่อยู่อาศัย ศาสตร์และศิลป์ทั้งปวงจงเป็นความสำเร็จแก่ตัวข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเทอญ

 

 

 

 

เลขเด็ดออนไลน์ ตรวจผลหวยรัฐบาล หวยลาว หวยฮานอย หวยมาเลย์ แนวทางหวย รวบรวมทุกอย่างครบจบในเว็บเดียวเพื่อความสะดวกสบาย และยังมี วิธีการขอหวย สถานที่ขอหวยที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยรวบรวมมาให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาอ่านศึกษากันอย่างครบครัน แนวทางที่ทางเว็บเรานำมาแบ่งปันให้คนรักหวยได้ชม.

*** ดวงรายวัน เลขเด็ดมงคล เลขมงคล เลขเสี่ยงทาย ดูดวงจากตัวเลข ทำนายฝัน ***

ต้องที่นี่ >>> เลขเด็ดออนไลน์ <<<

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ : เด็ดช่าง ดอทคอม

เรื่องน่าสนใจ

ตำราพรหมชาติล้านนา เผยนิสัยร้ายลึกที่แอบแฝงไว้ ของผู้หญิงตามเดือนเกิด !!

ตำราพรหมชาติล้านนา เผยนิสัยร้ายลึกที่แอบแฝงไว้ ของผู้หญิงตามเดือนเกิด !!

เผยนิสัยร้ายลึกที่แอบแฝงไว้ ของผู้หญิงตามเดือนเกิด สำหรับสาวๆคนไหนที่ชื่ชอบการดูดวง ทายนิสัยตามเดือนเกิด วันนี้ เลขเด็ดออนไลน์ จะพาไปเปิดดวงตามตำราพรหมชาติล้านนา ตำราที่ว่ากันว่าแม่นที่สุดในขณะนี้ อยากรู้หรือไม่ว่าผู้หญิงแต่ละเดือนเกิด มีความร้ายลึกอะไรซ่อนอยู่ในตัว ตำรานี้จะบอกอะไรกับเราบ้าง และจะเเม่นแค่ไหน ตามไปอ่านพร้อมๆกันเลย   เดือนมกราคม สาวๆที่เกิดในเดือนนี้มักจะมีนิสัยทะเยอทะยาน จริงจัง ชอบสั่งสอน รักการเรียนรู้ ขยันขันแข่งในการทำงาน เป็นคนหัวดี มีความคิดสร้างสรรค์ ออกจะเจ้าระเบียบ ชอบทำอะไรตามแผน อ่อนไหว ดูภายนอกจะเงียบขรึม สงบเสงี่ยม ลึกแล้วเป็นคนโรแมนติกแต่ไม่แสดงออกมากนัก รู้ว่าควรจะทำอะไรให้คนอื่นมีความสุข เป็นคนติดบ้าน ไม่ค่อยชอบเข้าสังคม ซื่อสัตย์และขี้หึง   เดือนกุมภาพันธ์ สาวราศีนี้เป็นสาวช่างฝัน มีไหวพริบเป็นเลิศ ฉลาด แต่เจ้าอารมณ์ อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง ขี้อาย สุภาพ แต่แอบก้าวร้าว เรียกง่ายๆว่าเป็นคนหลายบุคคลิกในคนๆเดียว รักอิสระ ไม่ชอบเรื่องไร้สาระ โกรธง่าย มีเพื่อนเยอะ ใช้เงินเก่ง   เดือนมีนาคม สาวเดือนนี้เป็นคนมีเสน่ห์ จึงมักจะเป็นที่รักของคนอื่นเสมอ ขี้อาย ใจดี ซื่อตรง […]

19 ลักษณะนิสัย ของผู้มีบุญ เทวดากลับชาติมาเกิด

19 ลักษณะนิสัย ของผู้มีบุญ เทวดากลับชาติมาเกิด

19 ลักษณะนิสัย ของผู้มีบุญ เทวดากลับชาติมาเกิด   บทความนี้ ทางเลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับ ลักษณะนิสัย ของผู้มีบุญ เทวดากลับชาติมาเกิด มาฝากกันเช่นเคย เทวดากลับชาติมาเกิด อันที่จริงคนเราทุกคนที่มีโอกาสเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างบารมีทุกคน จะมากบ้างน้อยบ้างก็สุดแล้วแต่กิเลสและความหลงในใจ   คนไทยมีความเชื่อ ที่ว่า ใครที่เกิดมาแล้วอยู่ในลักษณะที่จะพูดถึงนี้ เชื่อกันว่านี่คือ ผู้มีบุญบารมีมาเกิด หรือ เทวดาลงมาเกิด นั่นเอง จะมี ลักษณะแบบไหนบ้างนั้น     1. เป็นผู้ที่หมั่นสร้างบุญ และทำความดี 2. เป็นผู้ที่หมั่นศึกษาธรรม เลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธศาสนา 3. เป็นผู้ที่ไม่อวดอ้างตน หรือใช้ความวิเศษของตนเพื่อทำให้คนอื่นเชื่อถือ 4. เป็นผู้ที่เกรงกลัวต่อบาป ต่อการกระทำอันเป็นร้าย ความชั่ว สิ่งที่เบียดเบียนต่อผู้อื่น 5. เป็นผู้ที่ไม่อคติธรรมทั้งหลายทั้งปวง     6. เป็นผู้ที่ไม่เศร้าโศกเพราะสัตว์และสังขารร่างกายที่เสื่อมไปแล้ว 7. เป็นผู้ที่ไม่ยึดติดกับกิเลส อบายมุข และสิ่งงมงาย 8. เป็นผู้ที่ไม่ถือตนว่าวิเศษกว่าผู้อื่น 9. เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยสติ และดำเนินความคิดด้วยปัญญา 10. เป็นผู้วางตัวเป็นกลาง […]

7 สิ่งอันตราย สร้างอากาศเสียภายในบ้าน ก่อโรคไม่รู้ตัว !!

7 สิ่งอันตราย สร้างอากาศเสียภายในบ้าน ก่อโรคไม่รู้ตัว !!

7 สิ่งอันตราย สร้างอากาศเสียภายในบ้าน ก่อโรคไม่รู้ตัว !!   ด้วยสภาวะมลพิษทางอากาศ อาจทำให้เธอรู้สึกว่าในบ้านนั้นปลอดภัยที่สุด แต่เชื่อหรือไม่ว่าอากาศในบ้านเองก็ไม่ได้ดีไปซะหมด แท้จริงแล้วอาจจะแย่พอๆ กับอากาศนอกบ้านเลยก็ได้ และส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะเราทุกคนนั่นล่ะที่ทำให้อากาศเกิดสภาวะเช่นนี้ โดยเฉพาะ 7 สิ่งของต่อไปนี้ เลขเด็ดออนไลน์ บอกเลยว่าถ้ามีอยู่ในบ้าน อากาศจะต้องเป็นมลพิษแน่ๆ     1. เทียนไข อาจช่วยเสริมสร้างบรรยากาศสุดโรแมนติคได้ แต่นับว่าเป็นสิ่งที่ผลิตแก๊สและฝุ่นผงอันตรายได้ดี โดยเฉพาะเทียนเขม่าคาร์บอนจากพาราฟินที่มาจากการผลิตปิโตรเลียม ฟอกขาว เกิดเป็นสารไดออกซิน อะโครลีน ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบทางเดินหายใจของผู้อยู่อาศัย และอาจร้ายแรงถึงขั้นมะเร็งปอดก็เป็นได้   2. พรมผืนใหม่ มักไม่ผ่านการซัก แต่ใช้งานเลย ซึ่งกลิ่นของมันนี่ล่ะที่มีส่วนประกอบของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ซึ่งรวมถึงเบนซิน โทลูอิน ฟอร์มัลดีไฮด์ เอธิลเบนซิน สไตรีน และอะซิโตน หากสัมผัสกลิ่นพวกนี้บ่อยเข้าอาจทำให้เกิดอาการปวดหัว แสบคอ แสบตา มีผื่นคัน มึนงง และเซื่องซึม อีกทั้งยังส่งผลระยะยาวต่อกระบบความจำและการเรียนรู้ เพิ่มโอกาสเสี่ยงเป็นหมัน และโรคตับ ไทรอยด์ ไต รังไข่ เลือด ไม่ใช่แค่พรมใหม่เท่านั้นที่เป็นอันตราย […]

ความเชื่อเรื่องเบญจเพส แท้จริงมีทั้งด้านดีและด้านร้าย ไม่รู้ลองอ่าน ทำนาย เบญจเพส

ความเชื่อเรื่องเบญจเพส แท้จริงมีทั้งด้านดีและด้านร้าย ไม่รู้ลองอ่าน ทำนาย เบญจเพส

ความเชื่อเรื่องเบญจเพส แท้จริงมีทั้งด้านดีและด้านร้าย ความเชื่อเรื่องเบญจเพส แท้จริงมีทั้งด้านดีและด้านร้าย ไม่รู้ลองอ่าน พูดถึงเบญจเพสแล้วต้องนึกถึงช่วงวัยอายุ 25 ที่บอกต่อๆกันมาว่าจะเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นทั้งปีในช่วงอายุเท่านี้! ทั้งอุบัติเหตุ การสูญเสีย และอะไรต่างๆนานๆอีกมากมาย แต่จะแท้จริงแค่ไหนกับคำบอกเล่านั้น วันนี้พี่อะเครุมาแชร์ความรู้ดีๆเกี่ยวกับเบญจเพสกันครับ ว่าที่จริงแล้วก็ไม่ได้แย่เสมอไปหรอก   เบญจเพสคืออะไร? ปีเบญจเพสเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ มีความเชื่อกันว่าช่วงอายุที่ลงท้ายด้วยเลข 5 จะเป็นช่วงที่ทำให้ชีวิตของเราเจอแต่เรื่องไม่ดีเข้ามาและรู้สึกหดหู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในกรณีร้ายแรงที่สุดอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ และช่วงที่หนักที่สุดคือวัย 25 ปีเต็ม ไปจนถึงอายุ 26 ปี เรื่องต่างๆในปีเบญจเพสนี้อาจจะเชื่อมโยงกับกรรมในอดีต ที่กลับมาส่งผลต่อเราในปัจจุบัน แต่ความจริงแล้วเบญจเพสนั้นไม่ได้แย่เสมอไป เพราะมีทั้งเบญจเพสในด้านดี และเบญจเพสในด้านร้าย แตกต่างกันออกไปแล้วแต่บุคคลครับ   ทำไมต้องอายุ 25 ปี? “เบญจเพส” เบญจ แปลว่า ห้า / เพส แปลว่า ยี่สิบ ความเชื่อของคนโบราณในสมัยก่อนหมายถึง ช่วงวัยนี้เป็นช่วงที่ยมบาลกำลังเช็คกรรม ห้ามทำอะไรที่ไม่ดีเด็ดขาดเชียว คุณจะอยู่ในช่วงที่ดวงตกสุดๆ เพราะฉะนั้นใครที่ทำความผิดอะไรไว้ ในปีเบญจเพสจะทำให้คุณรู้สึกแย่เป็นพิเศษเลยละครับ เบญจเพสดี อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าเบญจเพศไม่ได้มีแต่เรื่องร้ายๆเท่านั้น บางคนเมื่อก้าวเข้าสู่วัย 25 […]