บทกรวดน้ำลงดิน ฝากพระแม่ธรณีเป็นสักขีพยาน บท กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล สมบูรณ์ที่สุด


บทกรวดน้ำลงดิน ฝากพระแม่ธรณีเป็นสักขีพยาน บท กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล สมบูรณ์ที่สุด

บทกรวดน้ำลงดิน ฝากพระแม่ธรณีเป็นสักขีพยาน

บทกรวดน้ำลงดิน ฝากพระแม่ธรณีเป็นสักขีพยาน

 

การกรวดน้ำหลังจากที่เราทำดีแล้วทำบุญแล้วสวดมนต์แล้วทำสมาธิแล้ว ให้กระทำดังต่อไปนี้

เตรียมน้ำสะอาดมา ใส่แก้วหรือภาชนะที่สะดวก ตบพื้น 3 ครั้ง บอกแม่พระธรณีว่า จะแผ่เมตตากล่าวคำว่า

พระแม่ธรณีเจ้าข้าเอ้ย อยู่หรือยัง สังฆะตัง โลกะวิทู อยู่ในวันนี้ ข้าพเจ้า …เอ่ยชื่อตัวเอง …ได้กระทำความดีคิดดีจิตดี ขอพระแม่ธรณีเป็นสักขีพยานในการรับบุญกุศลนี้ แล้วแผ่บุญกุศลไปถึงทุกๆคน ที่ข้าพเจ้าจะเอ่ย ณ บัดนี้ด้วยเถิด

กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3  กรรมดีอันใดเป็นกุศลที่ข้าพเจ้า …เอ่ยชื่อตัวเรา …ได้กระทำบำเพ็ญเพียรมาแล้วในอดีตชาติก็ดีในปัจจุบันในชาติก็ดีในวันนี้ก็ดีขอให้ถึง แก่ท่านทั้งหลาย …เอ่ยชื่อ ..คนที่เรานึกถึง

พ่อแม่ พี่น้อง คู่ชีวิต คู่อริ ใครก็ได้คนรักเก่า คนคิดร้าย คนที่มีพระคุณ ยิ่งเอ่ยเยอะยิ่งดีกล่าวให้หมดเท่าที่จำได้ นึกหน้าได้…ตลอดถึง ชโรชินี สังฆะมานา และเฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้  ผู้ที่ให้คำกรวดน้ำแผ่บุญกุศลนี้แก่ข้าพเจ้า ที่มีภพภูมิ มีภูมิมีชาติเป็นแดนเกิด มีชรามรณะ มีจิตมีชีวิตมีวิญญาณ มีขันธ์สันดาน มีวิบากแห่งกรรม มีกฎแห่งกรรม เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเวรนายใช้ เจ้าการบัญชี จตุโลกบาลทั้ง 4  พญายมบาล มนุษย์ 1

สวรรค์ 6  พรหม 20  อบายภูมิทั้ง 4  บัดนี้ข้าพเจ้าได้สร้างกองการกุศล มีผลทานผลศีล ผลภาวนา ผลแผ่เมตตา ขอให้ท่านทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทำ อันชั่วช้าไว้ ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี เจตนาก็ดี

ไม่เจตนาก็ดี ต่อหน้ากันก็ดี ลับหลังกันก็ดี ที่ระลึกได้ก็ดี ที่ระลึกไม่ได้ก็ดี ขอให้ท่านทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกิน12

ต่อพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย พระธรรมะเจ้าทั้งหลาย พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย พระสมมุติสงฆ์ทั้งหลาย ตลอดถึงการล่วงเกิน ต่อคุณบิดามารดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ผู้ที่มีอุปการะคุณทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย เจ้าเวรนายใช้ทั้งหลาย เทพบุตรเทพธิดา เทพทรงองค์เทพทั้งหลาย โพธิสัตว์ทั้งหลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุ ในแสนโกฏิจักรวาล ในอนันตจักรวาล

ทั้ง 31 ภูมิ ทุกภพ ทุกชาติ ทุกศาสนา ทุกภาษา นอกจากนี้บริวาร บุตรธิดาคู่ครอง ปู่ย่าตายาย ทวดหญิงทวดชาย บรรพชนต้นตระกูลทั้งหลายและผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ผู้มีพระคุณทั้งหลายผู้อยู่ในหมื่นอโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล  20 ชั้นพรหมโลก 6 ชั้นเทวโลก คือสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น มนุษย์ทั้งหลาย ญาติมิตรศัตรู คู่อริ คู่อิจฉาริษยาทั้งหลาย บาดาล ทั้งยมโลกอบายภูมิทั้ง 4 คือ นรก เปรต อสุรกาย สัมภเวสีทั้งหลาย วิญญาณเร่ร่อนทั้งหลาย ดวงวิญญาณไม่มีญาติทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบาปนายบุญ สรรพสัตว์ทั้งหลาย สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย สัตว์ปราศจากเท้า สัตว์มากเท้า สัตว์สองเท้า สัตว์สี่เท้า สัตว์ 6 เท้า ทั้งบนบก และในน้ำในอากาศ

ไปได้ทั้ง 2 ทาง 3 ทาง บรรดาสัตว์ที่มองเห็นก็ดี มองไม่เห็นก็ดี นึกได้ก็ดี นึกไม่ได้ก็ดี ที่ไกลที่ใกล้ มนุษย์ รูปวิญญาณ อรูปวิญญาณ ครูบาอาจารย์นักบวชทั้งหลาย ทุกภพทุกภูมิ ทุกชาติ  ทุกกาลเวลา ขอให้หลุดพ้น จากอธรรม อวิชาฝ่ายอธรรม เวรกรรมบ่ำโทษ สินบน อบายมุข เครื่องรางของขลัง คำฝันคำสาป คำสาบาน อารมณ์แห่งมาร อันเป็นเหตุแห่งทุกข์ คือ โลภ โกรธ หลง เกลียด กลัว เสียใจ น้อยใจ กังวลใจ ไม่ได้ดั่งใจ เอาชนะ

ขอให้มีสติ สมาธิ ปัญญา กำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ ขอให้เข้าใจถ่องแท้ ในเหตุผล สัจธรรมความจริง ขอให้รู้แจ้งเห็นจริง ในสัจธรรมทั้งปวง ขอให้สำเร็จมรรคผล เกิดอมตะนิรันดร์ เข้าถึงพระนิพพานด้วยเทอญ ขอให้มี ความสุขอิ่มหนำสำราญ พ้นจากความทุกข์ มีความรักความเข้าใจ ให้อภัยซึ่งกันและกัน ตลอดกาลนานเทอญ

 

ถ้าลูกเคยล่วงเกินใดๆ ต่อบิดามารดา ครูบาอาจารย์ คู่ครอง ท่านทั้งหลาย ต่อองค์ธรรมมารดา องค์ธรรมบิดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ ทั้งในชาตินี้และอดีตชาติ ทุกภพ ทุกชาติ บัดนี้ ลูกสำนึกแล้ว ลูกขอขมากรรม ทรงโปรดอภัยทาน ให้ลูกด้วยเทอญ ถ้าบิดามารดาครูอาจารย์คู่ครอง ท่านทั้งหลาย เคยทำให้ลูกเป็นทุกข์ ทั้งในชาตินี้ในอดีตทุกภพ ทุกชาติ ลูกให้อภัยและอโหสิกรรม ทุกประการเทอญ ลูกขอคืนสินบน สัญญา ศัตรูคู่ฝ่ายอธรรมทุกชนิด คืออารมณ์แห่งมาร คำสาป คำสาบานทั้งปวงด้วยเทอญ

 

บทกรวดน้ำลงดิน ฝากพระแม่ธรณีเป็นสักขีพยาน

 

ขอให้สำเร็จมรรคผล ในพรที่ลูกร้องขอทุกๆประการ บุญใดกุศลใดทานใดบารมีใด ที่ลูกทำมาทั้งในชาตินี้และในอดีตชาติทุกภพทุกชาติขอน้อมถวาย แด่องค์ธรรมมารดา องค์ธรรมบิดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทุกพระองค์ พ่อพระธาตุ แม่พระธาตุทุกพระองค์ บิดามารดา ครูอาจารย์ คู่ครอง บริวาร บุตรธิดา บรรพบุรุษทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบาปนายบุญ ศัตรูหมู่มารมนุษย์ทั้งหลาย มิตรสหาย สรรพสัตว์ทั้งหลาย ดวงวิญญาณทั้งหลาย นักบวชทั้งหลาย ทุกภพทุกภูมิ ทุกชาติ ทุกกาลเวลา ทั้งในพรหมโลก เทวโลก มนุษย์โลก บาดาลโลก อเวจีโลก มารโลก ขอให้มีความสุข อิ่มหนำสำราญ พ้นจากความทุกข์ มีความรักความเข้าใจ ให้อภัยซึ่งกันและกัน ตลอดกาลนานเทอญ

ท่านทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินทั้งกายวาจาใจเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี เคยฆ่าให้ตายในอดีตชาติก็ดี กักขังทรมานก็ดี ประทุษร้ายร่างกายจนพิการก็ดี เคยดุด่าว่าร้าย ปรักปรำใส่ร้ายป้ายสี จิตเคยคิดอกุศลต่ำช้าสามานย์ต่อท่านทั้งหลายก็ดี ขอให้ท่านทั้งหลายโปรดยกโทษอโหสิกรรม ให้ซึ่งกันและกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อย่ามีเวรภัย เกิดชาติหนึ่งภพใด ขอให้ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลาย ได้สร้างกรรมดี สร้างบารมีของตนให้พ้นภัยพาล ลุล่วงบ่วงมาร ขอให้ถึงพระนิพพานและดับทุกข์ได้ในทุกๆที่ ทุกสถานการณ์ทุกเมื่อเทอญ

 

พุทโธอโหสิ ธรรมโมโหสิ สังโฆอโหสิ

สรรพสัตว์ทั้งหลาย จงอโหสิกรรม เจ้ากรรม นายเวรทั้งหลายจงอโหสิ เจ้าเวรนายใช้ จงอโหสิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอโหสิ ถ้าท่านทั้งหลายได้รับส่วนบุญนี้แล้ว โปรดจงอโหสิกรรม ให้ซึ่งกันและกัน นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวารัง สังฆังนิพพานัง ปัจจัยโยโหตุ

 

เมื่อแผ่ส่วนกุศลแล้ว บอกพระแม่ธรณีอีกครั้งหนึ่ง ให้ว่านะโม 3 จบ แล้วต่อด้วย

ตัสสาเกษี ยะถาคงคา โสตัง ปวัตตันติ มาเสนา ปฏิทาตุง อัสสะ โกนโต

มาสายังสุ ปริมาณนุภาเวนะ มาระเสนา ปะราชิตา ชิโสทิสัง ปะรายันติ วิธันเสติ อเส สะโต สาธุ

 

แล้วค่อยเทน้ำลงดิน

เป็นอันสิ้นสุดการแผ่เมตตาและกรวดน้ำ ควรกระทำบ่อยบ่อยทุกครั้งที่ทำบุญทำทานเจริญจิตตภาวนาสวดมนต์ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งถ้าจะให้ดีคืออาทิตย์ละครั้ง

 

บทกรวดน้ำลงดิน ฝากพระแม่ธรณีเป็นสักขีพยาน

 

 

 

เลขเด็ดออนไลน์ ตรวจผลหวยรัฐบาล หวยลาว หวยฮานอย หวยมาเลย์ แนวทางหวย รวบรวมทุกอย่างครบจบในเว็บเดียวเพื่อความสะดวกสบาย และยังมี วิธีการขอหวย สถานที่ขอหวยที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยรวบรวมมให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาอ่านศึกษากันอย่างครบครัน แนวทางที่ทางเว็บเรานำมาแบ่งปันให้คนรักหวยได้ชม.

*** ดวงรายวัน เลขเด็ดมงคล เลขมงคล เลขเสี่ยงทาย ดูดวงจากตัวเลข ทำนายฝัน ***

ต้องที่นี่ >>> เลขเด็ดออนไลน์ <<<

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล :  aduang

ภาพจาก : pixabay

อัพเดทข่าวหวย ดวงรายวัน เลขเด็ดวันนี้ เลขมงคล ทำนายฝัน คลิกติดตามได้ที่นี่

เรื่องน่าสนใจ

ที่มาของบทสวด นะโม 3 จบ นะโม ตัสสะ ไม่ธรรมดา

ที่มาของบทสวด นะโม 3 จบ ที่มาของ นะโม ตัสสะ ไม่ธรรมดา นะโม ตัสสะ บทสวดที่ชาวพุทธตั้งแต่เด็กเล็กยังผู้สูงอายุต่างสวดเป็น “ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ” แปลว่า “ขอนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง” คุ้นกันไหม เชื่อว่าคุ้น แต่มีใครบ้างที่จะทราบว่า กว่าจะเป็นบทสวดสรรเสริญพระพุทธเจ้าบทนี้ได้ ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลย   ที่มาของบทสวด นะโม 3 จบ ความหมายและที่มาของบทสวด ในคัมภีร์ฎีกานะโม เรียกง่าย ๆว่า คัมภีร์อธิบายความหมายของนะโม เล่าถึงความเป็นมาของบทสวดนี้ไว้ว่า ครั้งสมัยพุทธกาล มีเทพเจ้า 5 พระองค์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตามลำดับ เทพเจ้าพระองค์แรกคือ “สาตาคิรียักษ์” เป็นเทวดาประเภทภุมมเทวดา (พระภูมิ) สถิตอยู่ที่เขาสาตาคีรี ในหิมวันตประเทศ มีหน้าที่เฝ้าประตูของป่าหิมพานต์ทางทิศเหนือ เป็นหนึ่งในคณะบริวารของพระเวสสุวัณ สาตาคิรียักษ์เมื่อได้ฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วบังเกิดจิตเลื่อมใสจึงเปล่งวาจาขึ้นว่า “นะโม” (ขอนอบน้อม) ต่อมาพระอสุรินทราหูทราบว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของโลก ทรงโปรดให้มนุษย์และเทวดาบรรลุธรรมเป็นจำนวนมาก จึงปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรม แต่ด้วยพระองค์มีรูปร่างใหญ่โต […]

สีต้องห้ามของคนทั้ง 7 วันเกิด ขัดโชคลาภ ดับดวงเสน่ห์ ความเชื่อในวันเกิด

สีต้องห้ามของคนทั้ง 7 วันเกิด ขัดโชคลาภ ดับดวงเสน่ห์   สีต้องห้ามของคนทั้ง 7 วันเกิด ขัดโชคลาภ ดับดวงเสน่ห์ ความเชื่อในวันเกิด หากพูดถึงเรื่องของสีแล้ว ตามความเชื่อและหลักการทำนายดวงต่าง ๆ ถือว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวโยงกับชีวิตคนเราอย่างมาก เพราะไม่ว่าสิ่งใดรอบตัวก็ล้วนแล้วแต่ประกอบด้วยสีทั้งสิ้น ซึ่งเรื่องของสีก็มีอิทธิพลต่อคนเราไม่น้อย มีทั้งสีที่ดี สีมงคล และสีที่เป็นกาลกิณี ดังนั้นวันนี้ เลขเด็ดออนไลน์ จะมาเปิดความเชื่อเรื่องสีที่ไม่เหมาะกับคนแต่ละวันเกิดให้ทราบกัน โดยเฉพาะสีที่ควรเลี่ยงห้ามใช้ จะถือเป็นการขัดโชคลาภ และดับดวงเสน่ห์ของตนเอง ไปดูกันเลย.. วันจันทร์ สีขาว สีเหลือง เสริมสร้างบริวาร สีชมพู ช่วยเสริมให้ร่างกายแข็งแรง สีเขียว เสริมสร้างให้ดูมีสง่าราศี สีม่วง สีดำ เพิ่มเสน่ห์เมตตาคนหลงรัก สีส้ม ช่วยในเรื่องโชคลาภ เงินทอง ทำมาค้าขายไม่ติดขัด สีเทา ช่วยให้จิตใจเข้มแข็ง สร้างความสำเร็จให้ชีวิต สีฟ้า สีน้ำเงิน สร้างเมตตามหานิยม สีกาลกิณีของคนเกิดวันจันทร์ เลี่ยงได้จะดี คือ สีแดง   วันอังคาร สีชมพู หมายถึงเสริมสร้างบริวารที่คุณจะมีด้วยความเคารพ […]

มีคนรู้น้อยมาก ? เวลาทำบุญจริงๆ ต้องอธิษฐานแบบนี้ ถึงจะดีแก่ตัวเรา โปรดแชร์ให้กับคนอื่นๆ

เวลาทำบุญจริงๆ ต้องอธิษฐานแบบนี้ มีคนรู้น้อยมาก ? เวลาทำบุญจริงๆ ต้องอธิษฐานแบบนี้ ถึงจะดีแก่ตัวเรา โปรดแชร์เก็บไว้ให้กับคนอื่นๆ เวลาทำบุญจริงๆ ต้องอธิษฐานแบบนี้ ถึงจะดีแก่ตัวเรา เชื่อว่าคนไทยหลายๆคนนั้นคงจะชอบการไปทำบุญตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะไปขอพรเรื่องงาน เรื่องความรัก เรื่องสุขภาพ แต่จริงๆแล้วคุณรู้มั้ยว่าการไปทำบุญนั้นเราจะต้องอธิฐานแบบไหนถึวจะดีกับตัวเราวันนี้จะมาบอกวิธีการอธิษฐานเวลาไปทำบุญกัน…ว่าจะต้องทำอย่างไร คำอธิษฐานเวลาทำบุญ หลายๆ คนคงหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกัน คุณรู้ไหมว่า อธิษฐานแบบไหนถึงจะส่งผลดีกับตัวเรา มาดูกันค่ะ คำอธิษฐานเวลาทำบุญ ขอบุญจาก………….(ธรรมทาน , สังฆทาน , วิหารทาน )นี้ จงถึงแก่ เจ้ากรรมนายเวร และผู้ปกปักรักษาดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน หากไม่ถึงเพียงใด ขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอย่าได้ปรากฎแก่ข้าพเจ้า ขอให้เกิดในภพภูมิเขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคง และได้ศึกษาพระธรรมได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้งตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยเทอญ ขอท่านพระยมราชจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ (ถ้าได้อ่านข้อความดีๆ อันนี้แล้ว โปรดส่งต่อ ให้ได้มากที่สุด จะเป็นธรรมทานอย่างหนึ่งนะค่ะ) องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่า “การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง” เพื่อลดวิบากกรรมให้ลดลงอโหสิกรรมก่อนแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเป็นหลักใหญ่ เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น ขอให้ท่านทำตามนี้แล้วชีวิตจะพ้นวิบาก……..ไปถึงรุ่งเรือง ร่ำรวย ครอบครัว หมดโรคภัย จนถึงชีวิตรักเป็นสุข         […]

3 ดอกไม้ที่ควรปลูกไว้ที่บ้าน เสริมโชค ความหมายดี คงคลชีวิต

3 ดอกไม้ที่ควรปลูกไว้ที่บ้าน เสริมโชค 3 ดอกไม้ที่ควรปลูกไว้ที่บ้าน เสริมโชค ความหมายดี ดอกไม้ที่เรารู้จักมีเยอะมาก แต่ว่าวันนี้ขอพูดถึง3 ดอกไม้ที่ควรปลูกไว้ที่บ้าน อยากจะให้ทุกคนหามาปลูกให้ครบ เพราะช่วยเรียกทรัพย์สินเงินทอง โชคเข้ามา รวมถึงทำให้คนในบ้านมีความสุข ดึงดูดแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในบ้าน แต่ว่าปลูกแล้วก็จะต้องใส่ใจดูแลรักษาให้ดีด้วยนะ จะปลูกแบบทิ้งๆ ขว้างๆไม่ได้ มีต้นอะไรบ้างมาดูพร้อมกันเลย 1 มะลิ เป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ ความรัก เคารพดอกมะลิควรปลูกวันพุธทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แนะนำว่าคนปลูกควรเป็นผู้หญิงจะดีเป็นดอกไม้ที่มีดอกสวย มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ในแบบของมันเอง ทุกคนต่างรู้จักกันดี นำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายแบบตามความสะดวก ปลูกแล้วดีมีแต่ความสุขสงบในบ้าน 2 ต้นวาสนา อาจจะไม่ได้เรียกว่าดอกไม้เสียทีเดียวเพราะว่าก็ใช้ทั้งต้นเป็นไม้ประดับได้เลย เป็นต้นไม้มงคลช่วยเสริมบารมีบุญ วาสนาของคนในบ้านให้ดีขึ้น ดึงดูดโชคลาภ ความโชคดี ยศ ตำแหน่ง เงินทอง และต้นนี้ควรจะปลูกในวันอังคารทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและผู้ปลูกควรเป็นผู้หญิงจะทำให้ส่งเสริมบุ ญได้ดี 3 ดาวเรือง สีดอกนั้นเหลืองอร่ามดุจทองคำ สว่างไสวสวยงามเป็นดอกไม้มงคลที่รู้จักกันอย่างดี ปลูกง่ายมากและมีหลายชนิดให้เลือกปลูกตามชอบเลย บ้านไหนมีดาวเรืองจะทำให้มีความเจริญก้าวหน้า รุ่งเรือง มีเงิน มีทอง โชควาสนาต่าง ๆ เข้ามามากมายเลย ส่วนจะปลูกวันอะไรนั้นก็ตามสะดวกเลยขอให้ปลูกและดูแลให้ดีก็พอ […]